reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki w 2015 roku

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 856, z 2014r. poz. 1794 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Szypliszki uchwala co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Szypliszki uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki w 2015 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 27 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki w 2015 roku.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki i obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 2. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym pochodzącym z terenu Gminy Szypliszki zapewnia się miejsce w schronisku dla zwierząt w Suwałkach, ul. Sianożęć 3A, 16-400 Suwałki.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 3. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na swoim terenie realizuje Gmina Szypliszki, na podstawie umowy ze schroniskiem dla zwierząt w Suwałkach, ul. Sianożęć 3A, 16-400 Suwałki, poprzez:

a) udzielanie pomocy weterynaryjnej,

b) leczenie zwierząt chorych oraz potrąconych w wypadkach komunikacyjnych,

c) usypianie ślepych miotów.

§ 4. 1. W celu udzielenia pomocy, przeprowadzenia leczenia i sterylizacji wolno żyjące koty będą sukcesywnie odławiane z terenu Gminy Szypliszki na podstawie doraźnych zleceń udzielanych pracownikom schroniska w Suwałkach.

2. Udzielenie pomocy wolno żyjącym kotom, w tym ich dokarmianie, odbywa się w miejscu ich bytowania.

3. Po zakończeniu leczenia, przeprowadzeniu sterylizacji lub kastracji, wolno żyjące koty umieszczane są w miejscu, z którego zostały odłowione.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych psów

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych psów na terenie Gminy Szypliszki ma charakter stały.

2. Czynność odławiania bezdomnych psów przeprowadzana jest przez pracowników schroniska dla zwierząt w Suwałkach.

3. Odłowione psy są przewożone i przetrzymywane w schronisku dla zwierząt w Suwałkach przy ul. Sianożęć 3A, gdzie zapewniona zostaje im kompleksowa opieka polegająca na:

1) zapewnieniu zwierzętom bieżącego utrzymania i opieki,

2) zapewnieniu stałego dozoru i opieki weterynaryjnej w schronisku w tym: bieżąca kontrola stanu zdrowia, działania profilaktyczne, zabiegi i leczenie wg potrzeb (odrobaczanie, usypianie ślepych miotów, kastracja, sterylizacja i in.)

3) poddaniu zwierząt przywiezionych do schroniska 14-dniowej kwarantannie i ich odrobaczenie, zaszczepienie, sterylizacja lub kastracja,

4) prowadzeniu obserwacji zwierząt nowo przybyłych w okresie kwarantanny,

5) prowadzeniu działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i skuteczne oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym im zapewnić należyte warunki bytowania, w tym m.in. umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej.

§ 6. 1. Właściciele i osoby, pod opieką których pozostawały odłowione psy będą mogły je odebrać ze schroniska dla zwierząt w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia ich odłowienia po uiszczeniu kosztów związanych z:

1) odłowieniu i transportem,

2) utrzymaniem,

3) leczeniem,

4) innymi zabiegami, które okazały się niezbędne.

2. Niniejsze koszty nalicza i pobiera osoba odpowiedzialna za prowadzenie schroniska dla zwierząt

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§ 7. 1. Odłowione z terenu Gminy Szypliszki i przewiezione do schroniska dla zwierząt w Suwałkach bezdomne psy lub koty po odbyciu 14-to dniowej kwarantanny poddawane są obowiązkowej sterylizacji bądź kastracji.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są w schronisku dla zwierząt przez lekarza weterynarii zapewniającego przebywającym w schronisku zwierzętom opiekę weterynaryjną.

§ 8. Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Szypliszki limitowana będzie wielkością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 9. Pracownicy schroniska dla zwierząt w Suwałkach w sposób stały poszukują dla bezdomnych zwierząt nowych właścicieli.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów

§ 10. 1. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii zapewniający zwierzętom przebywającym w schronisku dla zwierząt opiekę weterynaryjną dokonuje usypiania ślepych miotów, które trafią lub urodzą się w schronisku dla zwierząt oraz prowadzi szczegółową dokumentację w tym zakresie.

2. Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów na terenie Gminy realizuje Wójt Gminy na podstawie umowy zawartej przez Gminę Szypliszki z lekarzem weterynarii- Gabinet Weterynaryjny w Szypliszkach Maciej Peciakowski, ul. Kościuszki 18, 16-411 Szypliszki.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 11. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Szypliszki zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym w miejscowości Jeziorki 11, które spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich, zapewniając im schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.

2. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Szypliszki, a w przypadku, gdy możliwym jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 12. 1. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną.

2. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych realizowana jest przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Szypliszki posiada przedmiotową umowę- Gabinet Weterynaryjny w Szypliszkach Maciej Peciakowski, ul. Kościuszki 18, 16-411 Szypliszki.

Rozdział 10.
Finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki.

§ 13. 1. Środki finansowe na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki zabezpieczone zostały w budżecie i wynoszą na 2015 rok - 6 500 zł.

2. Niniejsze środki wydatkowane będą zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

2) zasadami udzielania dotacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.),

3) przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama