Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie rezerwatu przyrody "Kozłowy Ług"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Kozłowy Ług", zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Supraśl o łącznej powierzchni 140,49 ha, położony na terenie gminy Sokółka, w powiecie sokólskim, w województwie podlaskim.

§ 2. 1. Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych rozległego torfowiska niskiego w początkowym stadium sukcesji leśnej.

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako torfowiskowy (T). Typ rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony określa się jako fitocenotyczny (PFi), podtyp - zbiorowisk leśnych (zl). Typ rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu określa się jako torfowiskowy (ET), podtyp - torfowisk przejściowych (tp).

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego2).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


dr inż. Lech Magrel

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222.

2) niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 56, poz. 538), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, z tym, że na podstawie art. 153 tejże ustawy rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu tej ustawy.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ....................
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.docx

OPIS GRANIC REZERWATU W FORMIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW ZAŁAMAŃ GRANIC OBSZARU W UKŁADZIE PL-1992


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ....................
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe