Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 10/II/14 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 11 536 860 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 7 284 231 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4 252 629 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 12 580 414 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 7 591 819 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 4 988 595 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 49 470 zł;

2) celową w wysokości 21 230 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015, w wysokości 4 988 595 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 043 554 zł, pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 343 690 oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek, w wysokości 699 864 zł.

§ 6. Przychody budżetu to wolne środki w wysokości 643 690 zł i planowany kredyt w wysokości 699 864 zł. rozchody w wysokości 300 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 15 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 193 500 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 69 208 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Perlejewo, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 699 864 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 699 864 zł.

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Wojtkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/II/14
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/II/14
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/II/14
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość

Kosztorys.

zadania

Dotychczas poniesione

wydatki

Planowane wydatki

rok budżetowy

2015 (8+9+10)

z tego źródła finansowania

środki własne jst

środki z budżetu państwa

środki z unii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

720

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - zakup komputerów , szkolenia

193 150

60 464

128 799

19 320

0

109 479

2

720

72095

Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej

4 665 796

0

4 665 796

699 864

594 920

3 371 012

3

750

75023

Rozbudowa Urzędu Gminy

802 666

652 666

150 000

150 000

0

0

4

900

90095

Projekt pn. "Budowa wiaty ogniskowej przy świetlicy w Perlejewie "

44 000

0

44 000

21 845

0

22 155

Ogółem

5 705 612

713 130

4 988 595

891 029

594 920

3 502 646


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 10/II/14
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem

1 343 554

1

Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy

950

643 690

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

699 864

Rozchody ogółem

300 000

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

300 000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 10/II/14
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Fundusz Sołecki Gminy Perlejewo na 2015 rok.

L.P.

Nazwa sołectwa

Kwota funduszu sołeckiego

1

Borzymy

10 190,00

2

Granne

10 000,00

3

Pełch

12 306,00

4

Głody

6 571,00

5

Nowe Granne

7 281,00

6

Osnówka Wyręby

7 500,00

7

Pełch kol.

8 760,00

8

Poniaty

6 600,00

Razem

69 208,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 10/II/14
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.

Podmiot dotowany

Dział

Rozdział

§

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminna Biblioteka Publiczna

921

92116

2480

0

90 000

0

Razem

90 000

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe