Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 4/14 Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ) i § 13 pkt 4 uchwały Nr 152/XXX/13 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2013 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9 840 762 zł.

a) bieżące 9 061 756 zł,

b) majątkowe 779 006 zł,

2) wydatki ogółem 10 270 846 zł.

a) bieżące 9 491 463 zł,

b) majątkowe 779 383 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr inż. Krzysztof Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/14
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 31 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/14
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 31 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/14
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2014 rok

1. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność kwotę 412 zł. mylnie naniesionej zmiany w zarządzeniu Nr 122/14 powinno być zmniejszenie o kwotę 206 . naniesiono zwiększenie w wyniku czego należy zmniejszyć o kwotę 412 zł. ( zadanie zlecone)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe