Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6c ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz.1593, z 2015r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072,) Rada Miejska w Augustowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/293/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasową treść paragrafu 1 umieszcza się w ust. 1;

2) w paragrafie 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

Uchwała dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, z wyłączeniem właścicieli nieruchomości na których są cmentarze".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe