Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 10 ust. 1 - 3 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543; z 2014 r. poz. 659, poz. 1310) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się odcinek drogi gminnej (bez nadanego numeru) - ul. Wojska Polskiego - na odcinku od węzła Augustów obwodnicy Augustowa do ronda NSZZ "Solidarność" dotychczasowej kategorii drogi gminnej w celu zaliczenia jej do kategorii drogi krajowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe