Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 22/III/15 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, zwane dalej wydatkami na świadczenia podlegają zwrotowi w części lub w całości na zasadach określonych w niniejszej uchwale, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki poniesione na wskazane w § 1 świadczenia podlegają zwrotowi w części lub w całości zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi, wyrażona w %

do 100

0

powyżej 100 - do 150

80

powyżej 150

100

§ 3. 1 Zwrot wydatków na świadczenia dokonywać się może poprzez jednorazową wpłatę należności lub w ratach.

2. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat ustala się każdorazowo w decyzji przyznającej świadczenie.

3. Zwrot wydatków rozpoczyna się po 2 miesiącach od daty przyznania pomocy i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

4. Za dzień spłaty należności uważa się dzień wpływu tej należności na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie.

§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 36/VI/07 Rady Gminy Perlejewo z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Wojtkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe