Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Wyszki

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki,

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka (kandydata).

§ 2. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

1) kandydat, który w danym roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego - 10 punktów;

2) kandydat, którego oboje rodzice pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 ha fizycznych - 9 punktów;

3) kandydat, którego jeden z rodziców pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 ha fizycznych - 6 pkt,

4) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Wyszki - 8 punktów;

5) kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której mieści się przedszkole, do którego ubiega się o przyjęcie - 7 pkt,

6) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, w którym ubiega się o przyjęcie -5 pkt,

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 2 są:

1) w przypadku kryteriów określonych w punktach 1, 2 i 3, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i jego powierzchni.

2) w przypadku kryteriów określonych w punktach 4-6, oświadczenia o spełnieniu tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe