Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Wyszki

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyszki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 20e ust. 3 i 4 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyszki dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły:

1) zamieszkiwanie kandydata na terenie gminy Wyszki - 10 punktów;

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły - 8 punktów;

3) miejsce pracy rodzica (opiekuna prawnego) znajduje sią w miejscowości wchodzącej w skład obwodu szkolnego danej szkoły - 6 punktów.

§ 2. Jako dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1 przyjmuje się oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o spełnieniu tych kryteriów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe