reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/19/15 Rady Gminy Nowinka

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowince oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowince oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowince oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 4. Do czasu powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowince na mocy niniejszej Uchwały obecni członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowince pełnią swoje funkcje na dotychczasowych zasadach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr V/19/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2015 r.

§ 1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu

1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Wójt w drodze zarządzenia.

2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Nowinka, a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu.

3. Każdy członek Zespołu przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.

4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany zarządzeniem Wójta.

5. Odwołanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego następuje z chwilą:

- zmiany miejsca zamieszkania,

- naruszenia zasad współpracy,

- naruszenia zasad poufności danych i informacji przy realizacji zadań.

§ 2. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący zostaje wybrany na okres 3 lat.

3. O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt.

4. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu: odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów;

- pisemnej rezygnacji Przewodniczącego z zajmowanej funkcji;

- uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta.

5. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego, którego powołanie odbywa się zgodnie z pkt.1.

§ 3. Cele działania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie.

2. Zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowinka na lata 2014-2020.

3. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, a także inne osoby będącymi specjalistami w dziedzinie przemocy w rodzinie, którzy wypełniają na rzecz zgłoszonej rodziny czynności służbowe, zawodowe lub statutowe.

§ 4. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowinka.

3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

5. Rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

§ 5. Zadania Grup Roboczych

1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

2. Monitorowanie sytuacji rodzin w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

4. Informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach działań Grup roboczych.

§ 6. Adresaci działań podejmowanych przez Zespół

1. Rodziny, których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.

2. Rodziny w których dzieci są zaniedbywane (niedożywione, brakuje im opieki lekarskiej, brak jest realizacji obowiązku szkolnego, itp.)

3. Rodziny w których występują konflikty pomiędzy rodzicami, a dzieckiem/dziećmi.

4. Rodziny w których nadużywany jest alkohol, używane są narkotyki.

5. Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

§ 7. Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

3. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. Przewodniczący kontaktuje się z członkami Zespołu telefonicznie, emailem lub korespondencyjnie.

5. Miejscem spotkań Zespołu jest siedziba Urzędu Gminy w Nowince, w Sali konferencyjnej.

6. Ze spotkań Zespołu sporządzane są protokoły.

7. Zespół sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Wójtowi Gminy Nowinka w terminie do 31 marca roku następnego.

§ 8. Organizacja pracy grup roboczych

1. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonują grupy robocze do prac nad konkretnym przypadkiem.

2. Przewodniczący Zespołu przyjmuje zgłoszenia dotyczące Niebieskiej Karty i podejmuje w związku z tym stosowne działania.

3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie grupy roboczej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania formularza "Niebieska Karta-A"w formie pisemnej, mailowej, telefonicznie, faxem.

4. Skład grupy roboczej jest dostosowany do skali problemu.

5. Koordynatorem pracy grupy roboczej jest osoba zgłaszająca problem.

6. Spotkania grupy roboczej odbywają się w dni robocze w godzinach pracy GOPS w Nowince.

7. Praca grupy roboczej nad problemem konkretnej rodziny jest podzielona na etapy:

a) postawienie wstępnej diagnozy problemów występujących w rodzinie,

b) zaplanowanie działań zawierających podział zadań na członków grupy roboczej ze wskazaniem konkretnych działań i terminu ich realizacji.

c) podjęcie zaplanowanych działań przez członków grupy roboczej

d) monitorowanie sytuacji rodzin w których dochodzi do przemocy

e) zakończenie pracy z rodziną po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

8. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzany jest protokół. Dokument taki zawiera istotne dla sprawy ustalenia takie jak: diagnozę, plan pomocy rodzinie, podział zadań i czynności do wykonywania przez członków grupy roboczej, terminu następnego posiedzenia.

9. Dokumentacja pracy grupy roboczej jest gromadzona w siedzibie GOPS w Nowince.

10. Dokumentację grupy roboczej stanowią:

- listy obecności z każdego posiedzenia grupy roboczej

- protokół z posiedzenia grupy roboczej

- oświadczenia każdego członka grupy roboczej w sprawie zachowania poufności zgodnie z art.9c ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- plan pomocy rodzinie

- monitoring działań podjętych w ramach prac grupy roboczej

- informacja do Przewodniczącego Zespołu o zakończeniu działań grupy roboczej w sprawie konkretnej rodziny.

Zespół Interdyscyplinarny posługuje się pieczątką nagłówkową o treści:


Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Nowinka 33
16-304 Nowinka
Tel. 87 643 80 31

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Wolański

ekspert Grupy INELO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama