reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 21/V/2015 Rady Gminy Rutki

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2013r. poz. 856 oraz z 2014r. poz. 1794) Rada Gminy Rutki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2015 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Staniszewski


Załącznik do Uchwały Nr 21/V/2015
Rady Gminy Rutki
z dnia 27 marca 2015 r.

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT Z TERENU GMINY RUTKI NA ROK 2015

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Rutki na rok 2015, zwany dalej Programem, stanowi element polityki Gminy Rutki wobec problemu bezdomności zwierząt.

§ 2. Głównymi celami Programu są:

1) zapobieganie bezdomności zwierząt;

2) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt;

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

REALIZACJA DZIAŁAŃ

§ 3. Realizacja działań określonych w niniejszym Programie prowadzona będzie przy współpracy:

1) Gminy Rutki reprezentowanej przez Wójta Gminy Rutki;

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt , z którym zostanie zawarta stosowna umowa:

3) Organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt i ich ochrona;

4) Lekarza weterynarii, z którym zostanie zawarta stosowna umowa.

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu administracyjnego gminy Rutki odbywa się poprzez:

1) zawarcie przez Wójta Gminy Rutki umowy ze schroniskiem dla zwierząt;

2) przyjmowanie przez Schronisko zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie im opieki, w szczególności schronienia, wyżywienia i opieki lekarsko - weterynaryjnej.

OPIEKA NAD WOLNOŻYJĄCYMI KOTAMI

§ 5. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami będzie realizowana poprzez:

1) ustalenie miejsc, w których koty przebywają;

2) dokarmianie w miejscach przebywania;

3) zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym;

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 6. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które ucierpiały, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę pozostawało.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone doraźnie po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców, Policji, lekarza weterynarii bądź przedstawiciela organizacji społecznej, której statusowym celem działania jest ochrona zwierząt;

3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Rutki zleca się przedmiotowi spełniającemu warunki techniczne w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt do schroniska oraz posiadającemu niezbędne uprawnienia.

4. Odławiane zwierzęta domowe zostaną przewiezione do Schroniska dla zwierząt.

5. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego przez Wójta Gminy Rutki gospodarstwa rolnego.

STERYLIZACJA I KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKU

§ 7. 1. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, odłowione z terenu administracyjnego Gminy Rutki zwierzęta w Schronisku podlegają obligatoryjnym zabiegom kastracji albo sterylizacji.

2. Powyższe zabiegi mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 1 miesiąca od umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna zwierzęcia oraz zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania takich zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adaptacji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Rutki;

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz Schroniskiem w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt i prowadzenie akcji promocyjnych oraz adopcyjnych.

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

§ 9. Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie przez uprawnionego lekarza weterynarii.

ZAPEWNIENIE MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WE WSKAZANYM GOSPODARSTWIE ROLNYM

§ 10. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierzęt gospodarskich, Wójt Gminy Rutki wskazuje gospodarstwo rolne Ożarki - Olszanka 29, 18 - 312 Rutki - Kossaki.

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

§ 11. Lekarz weterynarii, współpracujący z Wójtem Gminy Rutki, będzie realizował zadania polegajace na całodobowej opiece weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Program realizowany będzie ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Rutki na rok 2015r. w wysokości 10 000 złotych W trakcie roku budżetowego wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego Programu może ulec zmianie, w zależności od potrzeb.

Środki finansowe wydatkowane będą na realizację poszczególnych zadań Programu poprzez zlecenie świadczenia usług podmiotom zewnętrznym w zakresie opisanym w Programie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama