reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/10/15 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) oraz § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 48, poz. 857, z 2013 r. poz. 32 oraz z 2014 r. poz. 331), Zgromadzenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" w 2015 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"


Antoni Rymarski


Załącznik do Uchwały Nr II/10/15
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 27 marca 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN "KUMIAŁKA-BIEBRZA" W 2015 ROKU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" w 2015 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie gmin: Janów i Korycin.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" w 2015 roku;

2) Związku - należy przez to rozumieć Związek Gmin "Kumiałka-Biebrza";

3) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza";

4) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

5) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

6) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w stanie dzikim w otoczeniu człowieka).

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Zarząd.

2. Realizatorami Programu są:

1) Zarząd za pośrednictwem Biura Związku;

2) schronisko, o którym mowa w § 7 ust. 1;

3) służby porządkowe: Komisariat Policji w Janowie, Komenda Powiatowa Policji w Sokółce;

4) zakłady lecznicze dla zwierząt, o których mowa w §12;

5) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące ze Związkiem.

§ 4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), w szczególności z zachowaniem zasady humanitaryzmu.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 5. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym na terenie Związku.

§ 6. Realizacja Programu obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym;

2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;

3) prowadzenie sterylizacji albo kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów;

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;

5) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 7. 1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, znajdujące się w m. Krzeczkowo 63, 19-100 Mońki, z którym Związek zawarł stosowną umowę, zwane dalej "Schroniskiem", przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza".

2. Odłowione bezdomne zwierzęta domowe dostarczane i przekazywane do Schroniska pozostają

pod opieką Schroniska.

§ 8. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" podlegają stałemu odławianiu - zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Biuro Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" bezpośrednio od mieszkańców Gmin: Janów i Korycin lub za pośrednictwem Urzędów Gmin w Janowie i Korycinie.

3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.

5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska.

§ 9. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym dokarmianie realizuje Zarząd poprzez:

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych.

§ 10. 1. Gospodarstwo rolne w miejscowości Nowokolno 3, 16-130 Janów przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Związku.

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie rolnym wskazanym w ust. 1 określa umowa.

§ 11. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać wymagania dotyczące:

1) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami;

2) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm powierzchni.

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Związek poprzez zlecenie opieki zakładom leczniczym:

- Jerzy Rudziński lek. wet. Usługi weterynaryjne, ul. Szkolna 19, 16-140 Korycin - na terenie Gminy Korycin

- Eskulap Usługi Weterynaryjne Szymon Łazarski, ul. Leśna 7, 16-150 Suchowola - na terenie Gminy Janów.

§ 13. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych psów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Związek poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Związku do Schroniska;

3) Związek, sprawując opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Związku oraz Urzędów Gmin; Janów i Korycin.

Rozdział 4.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 14. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizowane jest poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska.

§ 15. Usypianie ślepych miotów zwierząt wykonywane jest poprzez zlecenie prowadzącemu Schronisko usypiania wolno żyjących ślepych miotów.

Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 16. Zarząd Związku w ramach Programu prowadzi, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gmin: Janów i Korycin oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt domowych.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 17. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 52 500 zł zapewnione są w budżecie Związku na 2015 rok.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą w następujący sposób:

1) zadania realizowane w ramach Programu przez Schronisko tj. odławianie i przetrzymywanie bezdomnych psów, zapewnienie opieki weterynaryjnej w schronisku, sterylizacja albo kastracja, usypianie ślepych miotów - 48 000zł;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami - 500 zł;

3) utrzymanie stałej gotowości w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym - 2 500 zł;

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych - 1 500 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama