| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6k oraz art. 6j z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za jednego mieszkańca.

2) ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 6,00 zł miesięcznie
za jednego mieszkańca, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

3) ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 12,00 zł miesięcznie
za jednego mieszkańca, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o mieszkańcu - rozumie się przez to każdą osobę przebywającą na nieruchomości przez okres dłuższy niż 14 dni.

§ 2. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód
nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163.);

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat,
o których mowa odpowiednio w § 1 pkt 2 lub 3.

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady komunalne
są gromadzone i odbierane w sposób selektywny za:

a) pojemnik o poj. 0,12 m3 - 6,00 zł,

b) pojemnik o poj. 0,24 m3 - 11,00 zł,

c) pojemnik o poj. 1,1 m3 - 52,00 zł,

d) pojemnik KP-7 o poj. 7 m3 - 333,00 zł,

2) ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady komunalne
są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny za:

a) pojemnik o poj. 0,12 m3 - 11,00 zł,

b) pojemnik o poj. 0,24 m3 - 23,00 zł,

c) pojemnik o poj. 1,1 m3 - 105,00 zł,

d) pojemnik KP-7 o poj. 7 m3 - 665,00 zł.

2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:

1) iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 - w przypadku stosowania pojemników o jednakowej pojemności,

2) sumę iloczynów zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiednich stawek opłat, o których mowa w ust. 1 - w przypadku stosowania pojemników o różnej pojemności.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez część roku:

1) ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 63,00 zł rocznie, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,

2) ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 126,00 zł rocznie, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny.

2. Przez nieruchomości wykorzystywane przez część roku rozumie się nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

§ 5. W przypadku nieruchomości "mieszanej", tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 3 niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 153/XXIX/13 Rady Miejskiej
w Ciechanowcu z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1679)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Święcki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »