reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Choroszcz w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Choroszcz na 2016 rok.

2. Postulowana kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 150 000,00 zł.

§ 2. Przedmiotem konsultacji będą projekty inwestycyjne zgłoszone do realizacji na terenie miasta Choroszcz zgodnie z Zasadami Budżetu Obywatelskiego 2016 stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 31 marca 2015 r.

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Budżet Obywatelski jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie Gminy Choroszcz na 2016 r., przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych zgłoszonych i wybranych do realizacji w trybie określonym niniejszymi Zasadami.

§ 2. l . Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projekty inwestycyjne dotyczące inwestycji znajdujących się w zakresie zadań własnych gminy.

2. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego na lata następne, na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 3. 1. Przewiduje się, że kwota wydatków wydzielona w budżecie Gminy Choroszcz na 2016 r., przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego, będzie wynosiła 150 000,00 zł.

2. Wartość jednego projektu inwestycyjnego nie może być większa od 75 000,00 zł i mniejsza od 15 000,00 zł.

§ 4. Niniejsze Zasady regulują podstawowe zagadnienia związane z:

1) trybem zgłaszania projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego;

2) trybem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Choroszcz w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 2.
Zgłaszanie projektów Inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego

§ 5. 1. Projekty inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać osoby zamieszkałe w mieście Choroszcz posiadające czynne prawo wyborcze.

2. Każdy uprawniony może zgłosić jeden projekt inwestycyjny, który musi uzyskać poparcie 10 mieszkańców Choroszczy.

3. Każdy mieszkaniec Choroszczy może poprzeć dowolną liczbę projektów podlegających

zgłoszeniu.

§ 6. 1. Projekty inwestycyjne należy zgłaszać w terminie do 10 sierpnia 2015 r. przy użyciu formularza, którego wzór określa załącznik do niniejszych Zasad.

2. Formularz projektu dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy www.choroszcz.pl , http://um-choroszcz.pbip.pl oraz w sekretariacie Urzędu ul. Dominikańska 2.

3. Zgłoszenie projektu inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego nastąpić może

poprzez złożenie formularza projektu w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub w postaci skanu z oryginału przesłanego na adres e- mail: urzad@choroszcz.pl .

§ 7. 1. W terminie do 5 września zostanie przeprowadzona analiza formalna i merytoryczna projektów.

2. W ramach analizy o której mowa w ust.1, wnioskodawca może składać wyjaśnienia i doprecyzować wniosek.

3. W terminie do 15 września Burmistrz Choroszczy ogłosi listę projektów inwestycyjnych poddanych pod konsultacje z mieszkańcami miasta Choroszcz oraz, wraz z uzasadnieniem, listę projektów nie spełniających wymogów formalnych i merytorycznych.

Rozdział 3.
Konsultacje z mieszkańcami miasta Choroszcz w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

§ 8. l. Ostatecznego wyboru projektów inwestycji, które będą realizowane w ramach Budżetu

Obywatelskiego, dokonują w głosowaniu powszechnym osoby zamieszkałe w Choroszczy posiadające czynne prawo wyborcze oraz osoby, zameldowane w Choroszczy, które do dnia rozpoczęcia głosowania będą miały ukończone 16 lat.

2. Konsultacje z mieszkańcami Choroszczy w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przeprowadzone zostaną w dniach od 25 września 2015 r. do 15 października 2015 r.

§ 9. 1. Głosowanie w konsultacjach polega na wypełnieniu karty do głosowania i złożenie

jej w następujących punktach konsultacyjnych:

a) siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2,

b) siedzibie M-G CKiS w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29.

2. Głosujący ma obowiązek podać w karcie do głosowania swoje dane osobowe, tj. imię

i nazwisko oraz Nr PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji.

3. Każdy uprawniony mieszkaniec Choroszczy może złożyć w sposób określony w ust. 1 wyłącznie jedną kartę do głosowania.

4. Wzór karty do głosowania określi w drodze zarządzenia Burmistrz Choroszczy.

§ 10. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Choroszczy wypełniając kartę może wybrać do realizacji 1 projekt inwestycyjny z listy.

§ 11. 1. Wyniki głosowania ustala się na podstawie ważnych kart do głosowania, w drodze sumowania liczby oddanych głosów na poszczególne projekty inwestycyjne.

2. Ustalenia wyników głosowania dokona Komisja powołana przez Burmistrza Choroszczy.

3. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do dnia 25 października 2015 r.

§ 12. 1. Realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego będą te projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Jeżeli dwa lub więcej projektów inwestycyjnych uzyska tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na listach zadecyduje publiczne losowanie.

3. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej projektów pozostaje ze sobą w sprzeczności

lub wzajemnie się wyklucza, realizowany będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska największe poparcie.

Rozdział 4.
Działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne

§ 13. 1. Burmistrz Choroszczy podejmie działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, mają służyć w szczególności:

1) wyjaśnianiu mieszkańcom Choroszczy idei i zasad Budżetu Obywatelskiego;

2) informowaniu o prowadzonych konsultacjach;

3) zachęceniu do głosowania na zgłoszone projekty inwestycyjne.


Załącznik do Zasad Budżetu Obywatelskiego 2016

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016

1. Dane osobowe

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Kontakt do pomysłodawcy (nr telefonu, ewentualnie adres e-mail):

2. Podstawowe informacje

Tytuł projektu:

Lokalizacja projektu:

3. Opis projektu

4. Cele i uzasadnienie projektu (komu będzie służyć projekt oraz jakie problemy zostaną rozwiązane)

5. Szacunkowy kosztorys

Składowe projektu:

Koszt:

1.

2.

3.

4.

Razem:

6. Dodatkowe załączniki (zdjęcia, opinie, opracowania graficzne, wizualne, itp.)

Oświadczenie:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t.j. zm. poz. 1662) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.

………………………………..…………………………….

dataczytelny podpis

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama