reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy w Orli z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 114, poz. 1295).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik do Uchwały Nr V/27/15
Rady Gminy Orla
z dnia 31 marca 2015 r.

Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Rozdział 1.
Kryteria wyboru inwestycji

§ 1. Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowo zasady wspierania przedsięwzięć realizowanych, w celu ograniczania ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych do gleby i wód, a w efekcie przerwanie procesów degradacji środowiska naturalnego gminy Orla, stworzenia alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

§ 2. Dofinansowanie dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków służącej do odprowadzania ścieków z domu jednorodzinnego znajdującego się na terenie gminy Orla.

§ 3. 1. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzajace zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

§ 4. Dofinansowanie zostanie przyznane w formie refundacji części kosztów poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 5. Podmioty zalegające ze zobowiązaniami finansowymi wobec Gminy Orla nie mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia do czasu ich uregulowania.

§ 6. Dofinansowaniu nie podlegają:

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach, gdzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej;

2) koszty poniesione na budowę przydomowej oczyszczalni przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 25;

3) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

koszty eksploatacji i konserwacji.

§ 7. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na tej samej nieruchomości przysługuje tylko jeden raz.

§ 8. Całkowitą ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.

§ 9. Wysokość udzielanej dotacji wynosi do 3 000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych), jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania.

§ 10. 1. Datą decydującą o uprawnieniu do otrzymania w danym roku budżetowym dofinansowania jest data przedłożenia przez wnioskodawcę w Urzędzie Gminy pisemnego zgłoszenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać do 30 listopada danego roku.

3. W przypadku dokonania zgłoszenia po terminie, wniosek zostanie uwzględniony w roku następnym.

Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§ 11. 1. Wnioskodawca składa do Wójta Gminy Orla pisemny wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. We wniosku Wnioskodawca winien określić:

1) miejscowość oraz geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków;

2) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) obiekt budowlany, do którego będzie przyłączona przydomowa oczyszczalnia ścieków;

4) rodzaj montowanej oczyszczalni ścieków oraz przewidywany koszt przedsięwzięcia;

5) datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) tytuł prawny władania nieruchomością, na której ma być posadowiona przydomowa oczyszczalnia scieków;

2) kopię zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do właściwego organu lub kopię pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli z przepisów odrębnych wynika obowiązek jego uzyskania.

§ 12. W przypadku, gdy nieruchomość, na której ma być zlokalizowane przedsięwzięcie, stanowi współwłasność - do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie.

§ 13. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.

§ 14. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o dofinansowanie może ubiegać się tylko właściciel jednej nieruchomości, który udokumentuje poniesione koszty.

§ 15. 1. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji formalnej oraz ocenie merytorycznej w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 16. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Orla, pod warunkiem wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy. W przypadku większej ilości wniosków ich realizacja nastąpi w roku następnym.

Rozdział 3.
Sposób rozliczania dotacji

§ 17. 1. Jeżeli wnioskodawca spełni warunki formalne, komisja powołana przez Wójta Gminy Orla dokona podczas wizji lokalnej oceny merytorycznej wniosku, w celu stwierdzenia wiarygodności danych przedstawionych we wniosku. Wzór protokołu z wizji lokalnej stanowi załącznik Nr 2 Regulaminu.

2. Pozytywna ocena wniosku dokonana podczas wizji lokalnej jest podstawą do zawarcia umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu.

3. Umowa powinna określać:

1) typ przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) kwotę refundacji;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.

§ 18. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 19. 1. Wnioskodawca po zakończeniu realizacji inwestycji zobowiązany jest zgłosić pisemnie zakończenie budowy oraz załączyć następujące dokumenty:

1) imienne faktury wystawione na Wnioskodawcę na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) certyfikat lub aprobatę techniczną potwierdzającą zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 winny być złożone w oryginale lub w postaci kserokopii. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów Wnioskodawca winien przedstawić do wglądu oryginały dokumentów.

§ 20. W terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, komisja powołana przez Wójta Gminy Orla dokona protokolarnego odbioru inwestycji. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu.

§ 21. Zatwierdzona przez Wójta Gminy Orla kwota dotacji zostanie wypłacona na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy w terminie do 30 dni od dnia sporządzenia protokołu odbioru.

§ 22. Wypłacona kwota jest przychodem, od którego nie jest odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy. Przychód ten powinien zostać wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym.

§ 23. Wnioskodawca jest zobowiązany do bieżącego utrzymania i sprawnej eksploatacji przedsięwzięcia przez okres 5 lat od dnia podpisania umowy.

§ 24. 1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

2. W przypadku nie przestrzegania warunków umowy beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dotacji.

§ 25. Sprawy wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu podlegają nowym przepisom.

§ 26. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orla oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla.

§ 27. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Orla, dnia......................................r.

.........................................................................................

Imię i nazwisko

.........................................................................................

Adres zameldowania

.........................................................................................

Nr telefonu

......................................................................................

PESEL/ NIP

.......................................................................................

……………………………………………………………

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazane

dofinansowanie

Wójt Gminy Orla

WNIOSEK

Proszę o dofinansowanie budowy na mojej posesji nr …… w miejscowości ………………………… ozn. nr geod. …………………. przydomowej oczyszczalni ścieków typu ………………………………………. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Termin rozpoczęcia inwestycji ……............................... .

Termin zakończenia inwestycji ….................................. .

1. Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się* z Regulaminem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla.

2. Oświadczam, że jestem właścicielem /współwłaścicielem/ użytkownikiem wieczystym* w/w posesji.

3. Oświadczam, że do tej pory nie korzystałem/korzystałam* z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez przedstawicieli Gminy Orla w celu stwierdzenia wiarygodności danych przedstawionych we wniosku oraz realizacji i zakończenia inwestycji.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Orla zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

6. Do wniosku dołączam:

1) ………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………….

4) ……………………………………………………………………………………….

...................................................

/podpis wnioskodawcy/

* niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik Nr 2 do Regulaminu

PROTOKÓŁ
wizji lokalnej potwierdzającej dane przedstawione we wniosku

Sporządzony w dniu …………………….. roku na nieruchomości położonej w miejscowości …………………..…………… na działce ozn. nr geod. ................ Pana/Pani ..............................................................................................., po złożeniu w Urzędzie Gminy Orla wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków: typ ………………………………………………………….

Wartość inwestycji ……………………………………….

Termin rozpoczęcia inwestycji ………………………..…

Termin zakończenia inwestycji……………………….… .

Osoby biorące udział w wizji lokalnej:

1. …………………………………………………………….

2. …………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………..

5. ……………………………………………………………..

Na podstawie złożonych dokumentów:

1. ……………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………………………..

Potwierdza się / nie potwierdza się* zgodność danych przedstawionych we wniosku.

W trakcie wizji ustalono, że…………………………………………................................

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Powyższy protokół jest podstawą do zawarcia / odmowy zawarcia* umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Osoby obecne przy dokonywaniu oględzin złożyły następujące uwagi i wyjaśnienia:

1) Pan/i…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Pan/i…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Pan/i……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół odczytano.

Podpisy osób biorących udział w wizji lokalnej:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Podpisania protokołu odmówili :

Pan/i ……………………………………… z powodu…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Pan/i………………………………………..z powodu………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik Nr 3 do Regulaminu

UMOWA NR .............................

Zawarta w dniu ……………….. r. w Orli pomiędzy Gminą Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, reprezentowaną przez:

Pana Piotra Selwesiuka - Wójta Gminy Orla

a ............................................................., zamieszkałym/łą w ...........................................

..........................................., legitymującym/cą* się dowodem osobistym nr .............................; PESEL/NIP*……………:..........................; właścicielem/współwłaścicielem/ użytkownikiem wieczystym* nieruchomości ozn. nr geod. …….. położonej w obrębie wsi ………………… .

§ 1. 1. Właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik wieczysty* nieruchomości zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków typu……………………………………. spełniającą wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800).

2. Termin rozpoczęcia inwestycji …………..……, termin zakończenia ………….….…

§ 2. 1. Na podstawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przyjętego Uchwałą Nr ……………………. Rady Gminy Orla z dnia .......................... w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i w oparciu o wniosek właściciela nieruchomości, Gmina Orla zobowiązuje się do refundacji części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z budżetu gminy w ramach posiadanych środków zgodnie z § 9 Regulaminu.

2. Kwota refundacji zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

§ 3. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń ponosi właściciel nieruchomości i nie mogą być one przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy.

§ 4. 1. Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel nieruchomości otrzymuje zwrot części kosztów budowy ze środków budżetu gminy w wysokości określonej w § 2 niniejszej umowy. Potwierdzeniem zakończenia inwestycji jest zatwierdzony protokół odbioru, o którym mowa w § 20 Regulaminu.

2. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru.

§ 5. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania i sprawnej eksploatacji przedsięwzięcia przez okres co najmniej 5 lat od dnia podpisania umowy o dotację.

2. W przypadku nie przestrzegania warunków umowy beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dotacji

§ 6. Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.

§ 8. Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Orla.

§ 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa egzemplarze otrzymuje Gmina Orla, a jeden właściciel nieruchomości.

Gmina OrlaWłaściciel nieruchomości

..........................................................……………………………………

* niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik Nr 4 do Regulaminu

PROTOKÓŁ ODBIORU

sporządzony w dniu …………………….. r. na nieruchomości położonej w miejscowości …………………..…., działka ozn. nr geod. ..................., Pana/Pani ..................................... …………………… po zgłoszeniu zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Osoby biorące udział w wizji lokalnej:

1. …………………………………………………………….

2. …………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………..

5. …………………………………………………………….

W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu ............................................ oraz na podstawie złożonych dokumentów:

1) zgłoszenia Wójtowi Gminy wykonania przedsięwzięcia;

2) imiennych faktur wystawionych na Wnioskodawcę na zakup/zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków;

3) certyfikatu lub aprobaty technicznej potwierdzającej zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami;

potwierdza się/nie potwierdza się* wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z danymi przedstawionymi we wniosku.

Osoby obecne przy dokonywaniu oględzin złożyły następujące uwagi i wyjaśnienia:

1) Pan/i……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Pan/i……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Pan/i……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół odczytano.

Podpisy osób biorących udział w odbiorze inwestycji:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Podpisania protokołu odmówili:

Pan/i ……………………………………… z powodu…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Pan/i………………………………………..z powodu………………………………………….

Niniejszy protokół jest podstawą wypłaty dotacji z budżetu Gminy Orla w wysokości ………………. zł (słownie złotych: …………………………………………) na warunkach określonych w umowie Nr ................................... z dnia …………………………

Zatwierdzam:

* niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama