reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Orla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Orla, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/15
Rady Gminy Orla
z dnia 31 marca 2015 r.

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY ORLA

Rozdział 1.
MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU

Gminny Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Orla będzie realizowany na terenie Gminy Orla.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU

Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do mieszkańców gminy Orla:

1) osób w wieku poprodukcyjnym;

2) osób długotrwale i przewlekle chorych w wieku produkcyjnym;

3) osób niepełnosprawnych;

4) innych osób, którym lub w rodzinach których, ponoszone wydatki na zakup leków uniemożliwiają zaspokojenie innych podstawowych potrzeb bytowych.

Rozdział 3.
UZASADNIENIE PROGRAMU

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. należy między innymi przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych. Do zadań własnych gminy ponadto należy tworzenie i realizacja programów osłonowych (art. 17 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy).

Gminę Orla zamieszkuje 3039 mieszkańców (stan na dzień 31 stycznia 2015 r.). W wieku aktywności zawodowej obecnie znajduje się 1647 osób, z tej liczby około 25% to osoby niepełnosprawne tj. 411 (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej). W wieku poprodukcyjnym (od 60 lat kobiety i od 65 lat mężczyźni) jest 1217 osób, z których około 844 to osoby uznane za niepełnosprawne. Posiadają one zazwyczaj niskie świadczenie emerytalne bądź rentowe. Większość z nich otrzymuje to świadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (najniższa emerytura wynosi 880,45 zł).

Analizując potrzeby w zakresie pomocy społecznej ustalono, że mieszkańcy w wieku emerytalnym posiadający emerytury lub renty mają utrudniony dostęp do bezzwrotnych świadczeń z pomocy społecznej. Mimo niskich świadczeń otrzymywanych z ZUS-u lub KRUS-u ich wysokość przekracza podstawowe kryteria dochodowe z pomocy społecznej określone w art. 8 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (542,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456,00 zł na osobę w rodzinie) - uprawniające do bezzwrotnych świadczeń z pomocy społecznej. Osoby i rodziny, gdzie zamieszkują osoby długotrwale lub ciężko chore albo niepełnosprawne, z posiadanych dochodów własnych w większości nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb bytowych, a w szczególności wydatków związanych z zakupem leków zleconych przez lekarza. Systematyczne przyjmowanie leków natomiast, jest konieczne ze względu na ich stan zdrowia i wiek.

Wydatki na leki u bardzo wielu osób pochłaniają znaczną część budżetu domowego, przez co doprowadzają do obniżenia poziomu życia, a niekiedy również do rezygnacji z zakupu niezbędnych leków. Wprowadzenie w życie niniejszego Programu będzie realnym wsparciem finansowym na zmniejszenie wydatków na zakup leków.

Rozdział 4.
SPOSÓB REALIZACJI

1. Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki jest udzielana ze środków własnych budżetu gminy w ramach zadań własnych gminy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) zwanej dalej ustawą.

2. Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia poniesionych wydatków na leki następuje w drodze decyzji, nie posiadającej charakteru decyzji administracyjnej, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli, bądź inną osobę upoważnioną na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy.

3. Do wydatków poniesionych przez osoby uprawnione na zakup leków zalicza się wydatki na leki zlecone przez lekarza na podstawie recepty.

4. Pomoc finansowa przysługuje, gdy:

1) wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza z miesiąca poprzedzającego przekraczają 5 % dochodów własnych osoby samotnie gospodarującej, a dochód tej osoby nie przekracza 175 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej;

2) wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza z miesiąca poprzedzającego przekraczają 5 % dochodów własnych rodziny, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 175 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

5. Przyznana pomoc finansowa nie może przekroczyć kwoty 50% wydatków na uprawnione leki i nie może być wyższa niż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynikające z art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej.

6. Nie przyznaje się pomocy finansowej na zakup leków zleconych przez lekarza, jeżeli kwota pomocy byłaby niższa od kwoty 10,00 zł.

7. Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli na druku według wzoru stanowiącego załącznik do programu. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie - potwierdzające wysokość dochodów rodziny (sposób ustalania i dokumentowania dochodu - zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej);

2) w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym - zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania);

3) w przypadku osób niepełnosprawnych - ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, albo orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku o udzielenie pomocy na leki będzie uwzględnione również przy następnych wnioskach do upływu okresu jego ważności);

4) oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej jedynie leki wydane na podstawie recepty, zawierającej: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty;

5) kserokopię recepty wystawionej na nazwisko osoby uprawnionej obejmującej leki wymienione w fakturze.

8. Niekompletne wnioski będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

9. W przypadku wydania leku zamiennego lub recepturowego dołączona do wniosku faktura lub kserokopia recepty powinna być uzupełniona adnotacją apteki potwierdzającą ten fakt.

10. W przypadku, gdy wniosek obejmuje więcej niż jedną osobę uprawnioną w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, wnioskodawca składa jeden wniosek w imieniu wszystkich osób uprawnionych. Wniosek składa się nie częściej niż raz w miesiącu.

11. Pomoc nie przysługuje, jeśli osobie uprawnionej lub członkowi jej rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki albo jeśli osobie tej przyznano pomoc w formie posiłków, usług opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie.

12. Pomoc nie przysługuje mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i leczenie oraz osobom tymczasowo aresztowanym i odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

13. W uzasadnionych przypadkach decyzja o przyznaniu pomocy finansowej może być poprzedzona przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego.

14. W sprawach dotyczących przyznawania pomocy finansowej, nie uregulowanych w programie, stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 5.
TERMIN REALIZACJI PROGRAMU

Gminny program osłonowy realizowany będzie w okresie od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Rozdział 6.
REALIZATOR PROGRAMU

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli.

Rozdział 7.
EWALUACJA I OCENA

Informacja o realizacji programu zostanie zamieszczona w sprawozdaniu rocznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli.

Koordynatorem programu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik do Programu

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW NA LEKI

1. WNIOSKODAWCA …………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

2. PESEL…………………………………………………………………………………………………..

2. ADRES ZAMIESZKANIA ……………….………………………………………………………...…

3. Dane dotyczące Wnioskodawcy/rodziny Wnioskodawcy (osób spokrewnionych lub niespokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących):

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

Miejsce pracy, nauki

Dochód* uzyskany w miesiącu

……………

wnioskodawca

Łączny dochód osoby/rodziny:

4. Wysokość poniesionych wydatków na leki w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku:………………………r. - ………………..zł.

5. Okoliczność/ci uprawniająca/e do pomocy**:

niezdolność do pracy z tytułu wieku / przewlekła choroba / niepełnosprawność

6. Przyznaną pomoc finansową proszę przekazać przelewem na rachunek bankowy numer:

…………………………………………………../odbiór gotówki w kasie.

7. Oświadczam, iż jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji (podstawa prawna: art. 233 § 1 Kodeksu karnego).

Orla, dnia …………………..

……………..………………..

(czytelny podpis wnioskodawcy)


Załączniki do wniosku:

- oryginał faktury wystawionej przez aptekę ……………. szt.,

- kserokopia recept/y na nazwisko wnioskodawcy lub uprawnionego członka rodziny prowadzącego z nim wspólne gospodarstwo domowe ………….. szt.,

- dokument/y potwierdzający/e dochody ………………….. szt.,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie do pomocy …... szt.

Dalszą część wniosku wypełnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli:

1. Struktura rodziny (właściwe zaznaczyć) :

osoba samotnie gospodarująca

rodzina …….. osobowa

2. Łączny dochód osoby lub rodziny, określony zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej ……………………… zł; dochód na osobę w rodzinie ……………….…… zł.

3. Kryterium dochodowe (wpisać właściwe: dla osoby samotnie gospodarującej lub rodziny)***

………....…………. zł.

4. 5% dochodów własnych osoby samotnie gospodarującej/rodziny ** ………………………..zł.

5. Poniesione wydatki na leki ……………………. zł na osobę/y uprawnioną/e w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

6. 50% wydatków na leki w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku …………………..zł, przy czym kwota nie może być wyższa niż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynikające z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

………………..………………………

(data, pieczęć i podpis pracownika socjalnego)

Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków na leki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................

............…………………………………………………

(data, pieczęć i podpis kierownika/z-cy kierownika GOPS w Orli)

* źródło dochodu/wysokość dochodu osoby lub rodziny, określone zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy

społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.163), w tym liczba ha przeliczeniowych należących do wnioskodawcy lub osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, z wyłączeniem użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego łącznie

** niepotrzebne skreślić

*** 175 % kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama