Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/30/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 31 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342 i poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289 i poz. 1313 oraz z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/189/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1995 i poz. 3296) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

sprzedaż z mobilnego punktu gastronomicznego w wysokości 30 zł;";

2) w § 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 1 zł .";

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Pobór opłaty targowej w drodze inkasa powierza się następującym pracownikom:

1) Ina Cybulińska;

2) Joanna Chmielewska;

3) Michał Fiedoruk;

4) Marta Kazimieruk;

5) Mikołaj Kasjaniuk;

6) Halina Kondrat;

7) Jerzy Kupryciuk;

8) Jerzy Micewicz;

9) Olga Roszczenko;

10) Eugeniusz Szatyłowicz;

11) Justyna Wawrusiewicz;

12) Barbara Wiercińska;

13) Anna Wołczuk.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe