reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 13 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 26.432,00 zł,

2) zwiększa się dochody o kwotę 26.433,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 149.585,00 zł,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 149.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 8.895.884,00 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 8.337.606,00 zł

- majątkowe w kwocie 558.278,00 zł

2) plan wydatków ogółem 8.895.884,00 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 8.093.107,00 zł

- majątkowe w kwocie 802.777,00 zł

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, oraz łaczną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załacznikiem nr 6.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc obowiązującą:

1) § 8 pkt. 3 i pkt. 5 z Uchwały Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2015",

2) Załącznik nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku" z Uchwały Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2015",

3) Załącznik nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok" z Uchwały Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2015",

4) Załacznik nr 5 "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok" z Uchwały Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2015".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 13 stycznia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

720

Informatyka

66 333,00

1,00

66 334,00

72095

Pozostała działalność

66 333,00

1,00

66 334,00

2337

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 823,00

26 433,00

29 256,00

6637

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

63 510,00

- 26 432,00

37 078,00

Razem:

7 882 215,00

1,00

7 882 216,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 013 668,00

0,00

1 013 668,00

OGÓŁEM

8 895 883,00

1,00

8 895 884,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.337.606,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 478.787,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 558.278,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 37.078,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 521.200,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 13 stycznia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK

Rodzaj:

Poroz. z JST

Razem:

34 150,00

0,00

34 150,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

946 388,00

100 000,00

1 046 388,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

107 727,00

100 000,00

207 727,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000,00

100 000,00

200 000,00

720

Informatyka

0,00

49 586,00

49 586,00

72095

Pozostała działalność

0,00

49 586,00

49 586,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 247,00

2 247,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

396,00

396,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

565,00

565,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

100,00

100,00

4707

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

2 258,00

2 258,00

4709

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

399,00

399,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

37 078,00

37 078,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

6 543,00

6 543,00

750

Administracja publiczna

1 508 962,00

- 49 585,00

1 459 377,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 316 877,00

- 49 585,00

1 267 292,00

4270

Zakup usług remontowych

100 000,00

- 49 585,00

50 415,00

801

Oświata i wychowanie

3 191 902,00

- 100 000,00

3 091 902,00

80101

Szkoły podstawowe

1 604 227,00

- 100 000,00

1 504 227,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300 000,00

- 100 000,00

200 000,00

Razem:

7 848 065,00

1,00

7 848 066,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 013 668,00

0,00

1 013 668,00

OGÓŁEM

8 895 883,00

1,00

8 895 884,00

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.093.107,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.414.634,00 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.493.827,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.920.807,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 257.650,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.358.260,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.965,00 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 802.777,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 802.777,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finnasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43.621,00 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 13 stycznia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rokbudżetowy

2015

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

7

1.

600

60014

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego

200 000,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

2.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakałarzewie

37 000,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

3.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark

od km 0+000 do km 0+992,88 o długosci 0,993 km - I ETAP

322 156,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

4.

720

72095

6067

6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - częśc II, administracja samorządowa

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)

43 621,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

5.

801

80101

6050

Przebudowa I piętra (Szkoła Podstawowa) w Bakałarzewie

200 000,00

Zespół Szkół w Bakałarzewie

Ogółem

802 777,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 13 stycznia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Planowane wydatki na 2015 rok

w złotych

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)

w tym:

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

1

Wydatki majątkowe razem:

x

43 621,00

6 543,00

37 078,00

1.1

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Priorytet:

IV Społeczeństwo informacyjne

Działanie:

Nazwa projektu:

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

Razem wydatki:

65 726,00

9 859,00

55 867,00

z tego: 2015 r.

720 / 72095

43 621,00

6 543,00

37 078,00

2

Wydatki bieżące razem:

x

5 965,00

895,00

5 070,00

2.1

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Priorytet:

IV Społeczeństwo informacyjne

Działanie:

Nazwa projektu:

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

Razem wydatki:

12 314,00

1 847,00

10 467,00

z tego: 2015 r.

720 / 72095

5 965,00

895,00

5 070,00

Ogółem (1+2)

x

49 586,00

7 438,00

42 148,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 13 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2015 r.

1

2

3

4

A

DOCHODY (A1+A2)

8 895 884,00

A1.

Dochody bieżące

8 337 606,00

A2.

Dochody majątkowe

558 278,00

B

WYDATKI B1+B2)

8 895 884,00

B1.

Wydatki bieżące

8 093 107,00

B2.

Wydatki majątkowe

802 777,00

C.

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

0,00

D1.

Przychody ogółem:

304 852,00

z tego:

D1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

304 852,00

D2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

0,00

w tym:

§ 903

0,00

pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

D3.

Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 957

0,00

D2.

Rozchody ogółem:

304 852,00

z tego:

D1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

0,00

D2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

304 852,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 13 stycznia 2015 r.

D O T A C J E

Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp

Podmiot dotowany

Dział

Rozdział

Paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Suwalski

600

60014

6300

200 000,00

0,00

0,00

2

Gmina Olecko

801

80104

2310

28 150,00

0,00

0,00

3

Gmina Suwałki

801

80106

2310

3 000,00

0,00

0,00

4

Miasto Suwałki

801

80195

2310

3 000,00

0,00

0,00

5

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

851

85154

2710

8 500,00

0,00

0,00

6

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

921

92116

2480

0,00

215 000,00

0,00

Ogółem

242 650,00

215 000,00

0,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 13 stycznia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów własnych w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 z tytułu realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa";

2) W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 w związku ze zwiększeniem dotacji dla powiatu suwalskiego;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa";

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu,

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku z bieżącą realizacją budżetu,

3) W załączniku Nr 5 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama