Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 271.260,00 zł,

2) zwiększa się dochody o kwotę 271.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 121.630,00 zł,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 121.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 8.896.074,00 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 8.337.796,00 zł

- majątkowe w kwocie 558.278,00 zł

2) plan wydatków ogółem 8.896.074,00 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 8.061.317,00 zł

- majątkowe w kwocie 834.757,00 zł

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, oraz łaczną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc obowiązującą:

1) Załącznik nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku" z Uchwały Nr IV/17/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.",

2) Załącznik nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok" z Uchwały Nr IV/17/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.",

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 16 lutego 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 936 744,00

- 271 260,00

2 665 484,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

316 760,00

- 271 260,00

45 500,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

271 260,00

- 271 260,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 238,00

271 260,00

286 498,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

271 260,00

271 260,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

271 260,00

271 260,00

Razem:

7 882 216,00

0,00

7 882 216,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 013 858,00

0,00

1 013 858,00

OGÓŁEM

8 896 074,00

0,00

8 896 074,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.337.796,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 478.787,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 558.278,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 37.078,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 521.200,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 16 lutego 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK

Rodzaj:

Poroz.z JST

Razem:

34 150,00

0,00

34 150,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 046 388,00

0,00

1 046 388,00

60016

Drogi publiczne gminne

838 546,00

0,00

838 546,00

4270

Zakup usług remontowych

306 916,00

- 19 680,00

287 236,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

359 156,00

19 680,00

378 836,00

750

Administracja publiczna

1 459 377,00

- 50 415,00

1 408 962,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 267 292,00

- 50 415,00

1 216 877,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000,00

- 12 300,00

47 700,00

4270

Zakup usług remontowych

50 415,00

- 50 415,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 000,00

- 5 000,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

700,00

14 000,00

14 700,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

9 000,00

- 9 000,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

12 300,00

12 300,00

801

Oświata i wychowanie

3 091 902,00

73 400,00

3 165 302,00

80101

Szkoły podstawowe

1 504 227,00

37 837,00

1 542 064,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

781 329,00

32 118,00

813 447,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

116 900,00

5 491,00

122 391,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

22 083,00

728,00

22 811,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

400,00

- 400,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

1 750,00

1 750,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 850,00

- 1 850,00

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

185 144,00

6 312,00

191 456,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

126 743,00

5 350,00

132 093,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 833,00

915,00

25 748,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 558,00

47,00

3 605,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

82 236,00

2 250,00

84 486,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 981,00

1 881,00

56 862,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 957,00

322,00

11 279,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 570,00

47,00

1 617,00

80110

Gimnazja

989 253,00

27 001,00

1 016 254,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

534 009,00

22 161,00

556 170,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

114 219,00

3 805,00

118 024,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

16 365,00

535,00

16 900,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

500,00

500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

894 860,00

- 22 985,00

871 875,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

74 000,00

- 22 985,00

51 015,00

4260

Zakup energii

39 000,00

- 22 985,00

16 015,00

Razem:

7 848 066,00

0,00

7 848 066,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 013 858,00

0,00

1 013 858,00

OGÓŁEM

8 896 074,00

0,00

8 896 074,00

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.061.317,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.372.187,00 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.557.104,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.815.083,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 257.650,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.368.917,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.965,00 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 834.757,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 834.757,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finnasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43.621,00 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 16 lutego 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy

2015

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

7

1.

600

60014

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego

200 000,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

2.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakałarzewie

37 000,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

3.

600

60016

6050

Opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakałarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie.

19 680,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

4.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark

od km 0+000 do km 0+992,88 o długosci 0,993 km - I ETAP

322 156,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

5.

720

72095

6067

6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - częśc II, administracja samorządowa

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)

43 621,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

6.

750

75023

6060

Zakup mebli do Urzędu Gminy Bakałarzewo

12 300,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

7.

801

80101

6050

Przebudowa I piętra (Szkoła Podstawowa) w Bakałarzewie

200 000,00

Zespół Szkół w Bakałarzewie

Ogółem

834 757,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 16 lutego 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2015 r.

1

2

3

4

A

DOCHODY (A1+A2)

8 896 074,00

A1.

Dochody bieżące

8 337 796,00

A2.

Dochody majątkowe

558 278,00

B

WYDATKI B1+B2)

8 896 074,00

B1.

Wydatki bieżące

8 061 317,00

B2.

Wydatki majątkowe

834 757,00

C.

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

0,00

D1.

Przychody ogółem:

304 852,00

z tego:

D1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

304 852,00

D2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

0,00

w tym:

§ 903

0,00

pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

D3.

Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 957

0,00

D2.

Rozchody ogółem:

304 852,00

z tego:

D1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

0,00

D2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

304 852,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 16 lutego 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu dochodów własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmiana w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952 ;

- zwiększeniem planu dochodów własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmiana w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952 ;

2) W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z wprowadzeniem inwestycji pn. "Opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakałarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie";

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z wprowadzeniem wydatku na zakupy inwestycyjne pn. "Zakup mebli do Urzędu Gminy Bakałarzewo", ze zwiększeniem planu na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2014 r. oraz zmianą w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952 ;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80103, 80106, 80110 w związku z wypłatą dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2014 r. oraz zmianą w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 w związku ze zwiększeniem planu na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2014 r.

3) W załączniku Nr 5 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe