Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/61/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 59 200,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć dochody o kwotę 589 509,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 217 709,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 158 509,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 64 610 838,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 948 156,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 557 794,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 960 000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 946 956,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 946 956,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 446 956,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem
Nr 5.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/61/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 marca 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

14 173 444,00

- 589 509,00

13 583 935,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

13 787 414,00

- 589 509,00

13 197 905,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

13 787 414,00

- 589 509,00

13 197 905,00

801

Oświata i wychowanie

1 763 986,00

14 200,00

1 778 186,00

80101

Szkoły podstawowe

119 960,00

14 200,00

134 160,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

96 960,00

14 200,00

111 160,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

45 000,00

45 000,00

92116

Biblioteki

0,00

45 000,00

45 000,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

45 000,00

45 000,00

Razem:

59 179 502,00

- 530 309,00

58 649 193,00

1. Dochody bieżące razem - 56 948 156 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 250 158,00 zł.

2. Dochody majątkowe - 7 662 682,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 6 562 682,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 6 562 682,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku - 1 000 000,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 100 000,00 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/61/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 marca 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 662 823,00

0,00

5 662 823,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

184 200,00

0,00

184 200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

- 2 000,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34 200,00

- 187,00

34 013,00

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

- 9 000,00

111 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

23 000,00

11 187,00

34 187,00

801

Oświata i wychowanie

25 649 782,00

0,00

25 649 782,00

80101

Szkoły podstawowe

11 063 654,00

62 811,00

11 126 465,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 743 228,00

52 500,00

7 795 728,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 395 893,00

9 024,00

1 404 917,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

199 456,00

1 287,00

200 743,00

80110

Gimnazja

7 132 321,00

- 62 811,00

7 069 510,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 793 446,00

- 52 500,00

4 740 946,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

874 770,00

- 9 024,00

865 746,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

124 963,00

- 1 287,00

123 676,00

852

Pomoc społeczna

5 388 237,00

- 15 800,00

5 372 437,00

85232

Centra integracji społecznej

100 000,00

- 15 800,00

84 200,00

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

100 000,00

- 15 800,00

84 200,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 197 500,00

45 000,00

2 242 500,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 550 000,00

- 6 515,00

1 543 485,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 550 000,00

- 6 515,00

1 543 485,00

92116

Biblioteki

410 000,00

51 515,00

461 515,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

410 000,00

51 515,00

461 515,00

926

Kultura fizyczna

14 478 492,00

30 000,00

14 508 492,00

92601

Obiekty sportowe

13 376 663,00

30 000,00

13 406 663,00

4300

Zakup usług pozostałych

42 567,00

30 000,00

72 567,00

Razem:

64 536 949,00

59 200,00

64 596 149,00

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

70 557 794,00

Wydatki bieżące, z tego:

55 960 000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

43 745 187,00

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

31 341 835,00

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 403 352,00

dotacje na zadania bieżące

3 027 724,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 023 991,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

382 331,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

obsługa długu jst

780 767,00

Wydatki majątkowe, z tego:

14 597 794,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

14 429 794,00

1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

10 453 517,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

168 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/61/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

7 446 956,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

5 946 956,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

1 500 000,00

Rozchody ogółem:

1 500 000,00

1

Wykup innych papierów wartościowych

982

1 500 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/61/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 marca 2015 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2015 ROK

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Rozdział

§

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Rozdział

§

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1.

Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej

75095

2360

2 000

1.

POWIAT GRAJEWSKI

85311

2710

18 084

2.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny

80106

2540

85 440

2.

Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 65 000 zł

92109

2480

1 543 485

3.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych

80195

2360

8 000

3.

Miejska Biblioteka Publiczna

92116

2480

471 515

4.

Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

85154

2360

20 000

4.

Grajewska Izba Historyczna

92114

2480

220 000

5.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

85195

2360

3 000

5.

Centrum Integracji Społecznej

85232

2650

84 200

6.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2014 r.

85395

2360

7 000

6.

ZADM w Grajewie

70001

2650

280 000

7.

SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów

90001

2830

35 000

7.

Powiatowa Policja w Grajewie - Fundusz Wsparcia Policji

75405

3000

35 000

8.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

92105

2360

5 500

9.

Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców

92105

2360

2 000

10.

Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny

92105

2360

7 000

11.

Propagowanie i rozwój kultury fizycznej

92605

2820

225 000

12.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

92605

2360

10 500

RAZEM

53 084

2 235 000

364 200

RAZEM

325 000

85 440


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/61/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 marca 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początku roku

Przychody

Koszty

Stan środków obrotowych na koniec roku

Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje netto z budżetu

w tym:

dotacja netto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

ZADM w Grajewie

-15 047

3 052 177

280 000

280 000

3 036 942

188

x

dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni

2.

ZWIK w Grajewie

352 602

4 696 948

4 683 520

366 030

3.

CIS w Grajewie

8 971

300 584

84 200

84 200

309 405

150

dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)

Ogółem

346 526

8 049 709

364 200

364 200

8 029 867

366 368

0,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/61/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 marca 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 59 200,00 zł są następujące:

a) wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków w ramach prac interwencyjnych w ZSM Nr 2, rozdz. 80101 § 0970 - 14 200,00 zł,

b) na podstawie umowy z samorządem województwa podlaskiego z dnia 10.03.2015 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa, rozdz. 92116 § 2710 - 45 000,00 zł.

2) zmniejszenia na kwotę 589 509,00 zł są następujące:

a) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 16.02.2015 r. zmniejsza się subwencję oświatową dla Miasta Grajewo na 2015 rok o kwotę 589 509,00 zł, rozdz. 75801 § 2920.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 75 000 ,00 zł są następujące:

a) zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru w ramach otrzymanej dotacji z samorządu województwa podlaskiego, rozdz. 92116 § 2480 - 45 000,00 zł,

b) zwiększa się plan o kwotę 30 000,00 zł w rozdz.92601 § 4300 w związku z zabezpieczeniem środków na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór operatora Muzeum Mleka w Grajewie w związku z wywiązaniem się z projektu "Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej",

2) zmniejszenia na kwotę 15 800,00 zł są następujące:

a) zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej CIS o kwotę 15 800,00 zł, rozdz. 85232 § 2650.

3) przesunięcia na kwotę 142 709,00 zł są następujące:

a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 11 187,00 zł w rozdz. 75075 z § 4170 - 2 000,00 zł, § 4210 - 187,00 zł i z § 4300 - 9 000,00 zł do § 6060 na wykonanie i obsługę techniczną strony internetowej urzędu miasta wraz z bezterminową licencją,

b) w ZSM Nr 2 dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 62 811,00 zł z rozdz.80110 § 4010 - 52 500,00 zł, § 4110 - 9 024,00 zł i § 4120 - 1 287,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 - 52 500,00 zł, § 4110 - 9 024,00 zł i § 4120 - 1 287,00 zł celem pełnego zabezpieczenia środków w planie dla 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na 6 m-cy, a także 6 miesięczne zobowiązanie zatrudnienia przez pracodawcę tych pracowników,

c) dokonuje się przesunięcia środków z rozdz. 92109 § 2480 do rozdz. 92116 § 2480 w wysokości 6 515,00 zł na wynagrodzenie i pochodne głównego księgowego w związku z realizacją uchwały nr IV/21/15 Rady Miasta Grajewo z 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie oraz w związku z realizacją uchwały nr IV/22/15 Rady Miasta Grajewo z 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Grajewie - Miejska Biblioteka Publiczna będzie samodzielnie prowadzić księgowość - środki na cały etat księgowej zaplanowane były na 2015 rok w dotacji podmiotowej MDK w Grajewie,

d) w związku z powołaniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie od 1 kwietnia 2015 r. przesuwa się środki w kwocie 62 196,00 zł, zaplanowane w Urzędzie Miasta, do MOSiR w rozdz. 92601 § 4010 - 51 300,00 zł, § 4110 - 8 818,00 zł, § 4120 - 1 257,00 zł i § 4440 - 821,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe