Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/18/15 Rady Gminy Janów

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 ) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy :

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania bieżące o kwotę 59 796 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów na zadania bieżące o kwotę 40 471 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190 907 , w tym :

1) na zadania bieżące -131 775 zł,

2) na zadania majątkowe -59 132 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 171 582 , w tym:

1) na zadania bieżące- 65 676 zł,

2) na zadania majątkowe - 105 906 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2015 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2015 rok dotyczący dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych , zgodnie z załacznikiem Nr 4 niniejszej uchwały

§ 4. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 12 458 605 zł tego:

- bieżące w wysokości - 11 683 230

- majątkowe w wysokości - 775 375 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 11 748 145 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 10 715 237

- majątkowe w wysokości - 1 032 908

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 710 460 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych

§ 5. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2015 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Antoni Rymarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/18/15
Rady Gminy Janów
z dnia 25 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/18/15
Rady Gminy Janów
z dnia 25 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/18/15
Rady Gminy Janów
z dnia 25 marca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/18/15
Rady Gminy Janów
z dnia 25 marca 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie

220 000

921

92116

Biblioteka w Janowie

80 000

Razem

300000

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Razem

300000

0

0

WYJAŚNIENIE

Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność - 300 000zł.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/18/15
Rady Gminy Janów
z dnia 25 marca 2015 r.

1. Wprowadzono do planu dochodów środki z 2014 roku dotyczące zwrotu częściowego utrzymania Hali Sportowej przez Zespół Szkół Rolniczych w Janowie

2. Wprowadzono do budżetu dochody pochodzące z wpływów z podatków zniesionych

3. Wprowadzono do planu dochodów środki pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych

4. Na podstawie pisma z MF zwiększono plan subwencji oświatowej, a zmniejszono plan subwencji wyrównawczej

5. Na podstawie pisma z PUW zwiększono plan na dożywianie

6. Na podstawie pisma z KBW wprowadzono do budżetu dotację na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP

7. Na podstawie pisma z PUW wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadania Karty Dużej Rodziny

8. Zwiększono składki dla Związku Gmin Kumiałka Biebrza

9. Zwiększono wydatki na inwestycję "Zakup przystanków autobusowych ". W związku z dużym zainteresowaniem mieszkanców gminy , Wójt Gminy zwiększył ilosć zakupionych przystanków do 12 sztuk. Środki na ten cel będą pochodziły z wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę drogi gminej Rudawka- Ostrynka.

10. Zmniejszono dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki

11. Wprowadzono do planu wydatków składke na PFRON

12. Wprowadzono do planu wydatków prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych

13. Zmniejszono wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli ,a zwiększono na dokształcanie i doskonalenie

14. Zwiększono wydatki na stypendia socjalne dla uczniów jako wkład własny budżetu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe