reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.053.648,27,-

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 917.064,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 271.572,78,-

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 134.988,51,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok, w zakresie:

- aktualizuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - załącznik Nr 3,

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 3,

2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 42.964.021,27 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37.303.544,27 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.660.477 zł.

2. Plan wydatków ogółem 47.560.914,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39.800.417,27 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.760.497 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.596.893 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.596.893 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zmniejszenie dochodów

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

700

70005

0920

6.200,00

Zwiększenie dochodów o zrealizowane odsetki

własne

751

75107

2010

16.438,00

Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

zlecone

756

75618

0490

882.864,00

Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów.

własne

801

80195

2004

3.786,00

Zwiększenie dochodów o otrzymaną dotację z programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

własne

852

85215

2010

2.368,00

Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r.

zlecone

85228

2910

24.000,00

Zwiększenie dochodów o niewykorzystane dotacje w roku 2014.

własne

85295

2010

1.392,00

Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

zlecone

2030

34.200,00

Zmniejszenie dochodów w związku z otrzymaną ostateczną kwotą dotacji celowych na 2015 rok.

własne

853

85395

2007

103.700,27

Zwiększenie dochodów o środki pochodzące z otrzymanych środków na realizację projektu POKL przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

własne

900

90002

0490

882.864,00

Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów.

własne

921

92116

2910

12.900,00

Zwiększenie dochodów o niewykorzystane dotacje w roku 2014.

własne

OGÓŁEM
w tym:

1 053 648,27

917.064,00

X

X

- bieżące

1 053 648,27

917.064,00

- majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

710

71013

2710

20.000,00

Zwiększenie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi w obrębie Sochonie.

własne

751

75107

4010

2.400,00

Zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

zlecone

4110

420,00

4120

60,00

4170

2.500,00

4210

10.938,00

4410

120,00

754

75405

6170

13.400,00

Zwiększenie wydatków na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego

własne

801

80101

4010

86.066,51

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.

własne

4211

4.000,00

4301

4.000,00

4280

127,00

4421

78.066,51

4480

127,00

80104

3020

1.860,00

1.860,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

własne

80110

4300

9.700,00

Zwiększenie wydatków w gimnazjum z przeznaczeniem na naprawę centrali wentylacyjnej sterującej dopływem powietrza na hali sportowej.

własne

80146

3250

3.975,00

3.975,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę doskonalenia zawodowego nauczycieli.

własne

80195

4304

3.786,00

Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt realizuje Gimnazjum w Wasilkowie.

własne

852

85215

3110

2.321,00

Zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. w związku z otrzymaną dotacją na ten cel.

zlecone

4210

47,00

85295

3110

34.200,00

Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem kwoty ostatecznej dotacji na 2015 rok.

własne

4210

1.392,00

Zwiększenie wydatków dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

zlecone

853

85395

4017

9.703,00

Zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami na projekt POKL realizowany przez MOPS w Wasilkowie.

własne

4117

1.162,00

4127

227,00

4217

1.774,00

4307

90.834,27

854

85401

4010

8.760,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki

własne

4040

8.760,00

OGÓŁEM
w tym:

271.572,78

134.988,51

X

X

- bieżące

258.172,78

134.988,51

- majątkowe

13.400,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 marca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)

w tym:

Planowane wydatki

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

2015 r.

Wydatki razem (9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

pożyczki i kredyty

obligacje

pozostałe*

pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa

pożyczki i kredyty

obligacje

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Wydatki razem:

x

6400289,27

3 133 632

3 266 657,27

6 400 289,27

3 133 632

3 133 632

3 266 657,27

3266657,27

1.1

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Priorytet:

IV Społeczeństwo informacyjne

Działanie:

Nazwa projektu:

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

Razem wydatki:

720

150 562

22 585

127 977

150 562

22 585

22 585

127 977

127 977

2015 r.

72095

150 562

22 585

127 977

150 562

22 585

22 585

127 977

127 977

2016 r.

§ 6067, 6069

2017 r.

1.2

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet:

VII. Promocja integracji społecznej

Działanie:

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Nazwa projektu:

Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków

Razem wydatki:

853

168 727,27

30 047

138 680,27

168 727,27

30 047

30 047

138 680,27

138 680,27

2015 r.

85395

168 727,27

30 047

138 680,27

168 727,27

30 047

30 047

138 680,27

138 680,27

2016 r.

§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129

2017 r.

4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309

1.3

Program:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II

Priorytet:

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Działanie:

Nazwa projektu:

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I

Razem wydatki:

600

6 081 000

3 081 000

3 000 000

6 081 000

3 081 000

3 081 000

3 000 000

3 000 000

2015 r.

60016

6 081 000

3 081 000

3 000 000

6 081 000

3 081 000

3 081 000

3 000 000

3 000 000

2016 r.

§ 6057, 6059

2017 r.

Ogółem (1+2+3+4+5)

x

6400289,27

3 133 632

3266657,27

6400289,27

3 133 632

3 133 632

3266657,27

3266657,27

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 marca 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU

w złotych

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

199 170

106 180

1

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

415 000

2

Miejski Ośrodek Animacji Kultury

700 000

2

Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe

10 000

3

Miejska Biblioteka Publiczna

263 000

450 000

3

Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu

15 000

4

Powiat Białostocki

20 000

4

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu

35 000

5

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków

248 150

6

Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

270 000

7

Domowe Przedszkole Bis

290 496

8

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI

436 012

9

Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"

1 368 086

10

Niepubliczne Przedszkole Językowe

645 206

11

Przedszkole Niepubliczne HAPPY

1 073 610

RAZEM

482 170

1 150 000

106 180

RAZEM

723 150

4 083 410

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama