Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17 14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody i budżetu gminy o kwotę 242 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 242 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 12 057 508,00 zł, Dochody bieżące 10 359 479,00 zł, Dochody majątkowe 1 698 029,00 zł, Plan wydatków 12 664 934,75 zł, Wydatki bieżące 9 378 516,75 zł, Wydatki majątkowe 3 286 418,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 607 426,75 00 zł będzie pokryty kredytem w wysokości 312 430,75 zł i wolnymi środkami w wysokości 294 996,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sergiusz Smyk


Załącznik do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe