Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ oraz art.211, art. 212 art.214, art.215,art. 235, art.236, art.237 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm./ Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2015 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Rady Gminy.

§ 5. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 7 Uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Nurzec-Stacja na rok 2015 otrzymuje brzmienie: " Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na : 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 986 552 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 713 574 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 386 426 zł".

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem - 14 729 365 zł, z tego bieżące - 11 492 813 zł, w tym zlecone- 1 293 718 zł; majątkowe - 3 236 552 zł,

- Plan wydatków ogółem - 14 768 939 zł, z tego bieżące - 10 643 637 zł, w tym zlecone - 1 293 718 zł; majątkowe - 4 125 302 zł.

§ 8. Deficyt budżetowy, po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 674 000 z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. "Rozbudowa infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nurzec-Stacja, wynosi 713 574 . Źródłem finansowania deficytu będą:

- zaciągane kredyty w kwocie 713 574 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2015
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 27 marca 2015 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

w złotych

Klasyfikacja

Rodzaj zadania

Zmniejszenie

Zwiększenie

Rodzaj dochodu

Plan po zmianach

dział

rozdział

§

010

01010

0920

własne

300,00

bieżący

300,00

600

60016

6330

własne

191 248,00

majątkowy

555 716,00

700

70005

0770

własne

11 600,00

majątkowy

161 600,00

700

70005

0870

własne

11 600,00

majątkowy

38 400,00

700

70005

0920

własne

1 000,00

bieżący

1 500,00

751

75107

2010

zlecone

8 490,00

bieżący

8 490,00

756

75618

0690

własne

1 000,00

bieżący

11 000,00

758

75801

2920

własne

69 333,00

bieżący

2 304 535,00

852

85215

2010

zlecone

300,00

bieżący

300,00

852

85295

2010

zlecone

433,00

bieżący

433,00

926

92605

0970

własne

234,00

bieżący

234,00

Razem

272 181,00

23 357,00

14729365,00

Objaśnienia do tabeli:

dział 010 - zwiększa się plan dochodów o 300 z tytułu odsetek od zaległości z umów cywilnoprawnych.

dział 600 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 191 248 z tytułu dotacji w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na inwestycję pn." Przebudowa drogi gminnej Nr 109271B wraz z budową zatoki parkingowej i remontem chodnika w miejscowości Zalesie" w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania.

dział 700 - dokonuje się przeniesienia planu dochodów majątkowych w wysokości 11 600 z dochodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych do dochodów uzyskanych za sprzedaży nieruchomości. Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od należności cywilnoprawnych o kwotę 1 000 .

dział 751 - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3101-3-1/48/15 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 490 zł. Przyznane środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP .

dział 756 - o kwotę 1 000 zwiększa się plan dochodów z tytułu opłata za zajęcie pasa drogowego.

dział 758- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.5.2015 zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 69 333 zł.

dział 852 - na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.5.2015.BB, FB-II.3111.102.2014.MA i FB-II.3111.41.2015.MA zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 733 zł. Środki w kwocie 300 są przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, natomiast kwota 433 przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

dział 926 - o kwotę 234 zwiększa się plan dochodów w związku z rozliczeniem przez klub sportowy dotacji z 2014r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/2015
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 27 marca 2015 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015R.

w złotych

Klasyfikacja

Rodzaj zadania

Zmniejszenie

Zwiększenie

Rodzaj wydatku

Plan po zmianach

dział

rozdział

§

010

01010

4480

własne

9 609,00

bieżący

53 323,00

600

60016

6050

własne

356 556,00

inwestycyjny

1 251 110,00

700

70005

4480

własne

9 609,00

bieżący

260 253,00

751

75107

4110

zlecone

600,00

bieżący

600,00

751

75107

4120

zlecone

50,00

bieżący

50,00

751

75107

4170

zlecone

4 000,00

bieżący

4 000,00

751

75107

4210

zlecone

2 000,00

bieżący

2 000,00

751

75107

4300

zlecone

1 640,00

bieżący

1 640,00

751

75107

4410

zlecone

200,00

bieżący

200,00

801

80101

4010

własne

61 415,00

bieżący

1 055 385,00

801

80101

4110

własne

13 138,00

bieżący

207 862,00

801

80101

4120

własne

1 872,00

bieżący

30 128,00

801

80110

4010

własne

89 752,00

bieżący

611 298,00

801

80110

4110

własne

19 199,00

bieżący

124 801,00

801

80110

4120

własne

2 736,00

bieżący

18 264,00

801

80150

4010

własne

151 167,00

bieżący

151 167,00

801

80150

4110

własne

32 337,00

bieżący

32 337,00

801

80150

4120

własne

4 608,00

bieżący

4 608,00

851

85154

2830

własne

5 000,00

bieżący

10 000,00

851

85154

4170

własne

2 000,00

bieżący

9 000,00

851

85154

4210

własne

1 581,00

bieżący

4 381,00

851

85154

4300

własne

5 000,00

bieżący

7 500,00

852

85215

3110

zlecone

300,00

bieżący

300,00

852

85295

4010

zlecone

433,00

bieżący

433,00

900

90095

4300

własne

25 000,00

bieżący

60 000,00

921

92109

4270

własne

6 000,00

bieżący

32 860,00

Razem

554 277,00

251 525,00

14 768 939,00

Objaśnienia do tabeli:

dz. 010 - dokonuje się przeniesienia planu wydatków z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 9 609 zł do rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

dz. 600- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 109271B wraz z budową zatoki parkingowej i remontem chodnika w miejscowości Zalesie" o kwotę 411 556 zł oraz wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa chodnika na ul. Ks. Pawlonki w Nurcu-Stacji", na które przeznacza się 55 000 zł.

dz. 751- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3101-3-1/48/15 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 8 490 zł. Przyznane środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP

dz. 801 - w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1952 ) dokonuje się przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80101- kwota 76 425 zł i z rozdziału 80110 - kwota 111 687 zł do rozdziału 80150 .

dz. 851 - w związku z niewykorzystanymi środkami w 2014r. w kwocie 13 581 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zwiększa się w dz. 851 plan wydatków o powyższą kwotę z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

dz.852- na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.5.2015.BB , FB-II.3111.102.2014.MA i FB-II.3111.41.2015.MA zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 733 zł. Środki w kwocie 300 zł są przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, natomiast kwota 433 zł przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

dz.900 - o 25 000 zł zwiększa się plan wydatków m.in. na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

dz.921 - zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na remont budynku mającego pełnić rolę świetlicy wiejskiej w Syczach.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/2015
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 27 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01095

Budowa zbiornika wodnego do gromadzenia wody-retencji w obrębie Chanie Chursy

50 000

50 000

50 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

2.

600

60016

Rozbudowa i budowa ulicy Okrężnej i Świerczewskiego w Nurcu-Stacji

30 000

30 000

30 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

3.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej Nr 109271B wraz z budową zatoki parkingowej i remontem chodnika w miejscowości Zalesie

1 214 879

1 166 110

610 394

555 716

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

4.

600

60016

Budowa chodnika na ul. Ks. Pawlonki w Nurcu-Stacji

60 214

55 000

55 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

5.

630

63003

Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

7 100

7 100

7 100

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

6.

700

70005

Nabycie na własność części nieruchomości zajętej pod hydrofornią w Tymiance

10 000

10 000

10 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

7.

720

72095

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej

2 659 843

2 633 000

310 000

2 323 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

8.

720

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego-część II, administracja samorządowa

126 866

126 866

19 030

107 836

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

9.

900

90095

Budowa ogrodzenia wokół altany we wsi Wyczółki

6 600

6 600

6 600

Urząd Gminy Nurzec-Stacja ( F-sz sołecki )

10.

900

90095

Budowa i montaż altany na działce nr 26/4 we wsi Żerczyce

10 677

10 677

10 677

Urząd Gminy Nurzec-Stacja ( F-sz sołecki )

11.

921

92109

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna - dokumentacja projektowa oraz budowa przyłącza wodnego do zaprojektowanej świetlicy wiejskiej

-realizacja od 2012r.

18 744

5 000

5 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)

12.

921

92109

Utwardzenie terenu przed świetlicą w Nurcu-Stacji

6 000

6 000

6 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja ( F-sz sołecki )

13.

921

92109

Utworzenie w świetlicy wiejskiej w Siemichoczach aneksu kuchennego i kącika sanitarnego wraz z budową szamba oraz opracowaniem dokumentacji projektowej

10 571

10 571

10 571

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

( F-sz sołecki)

14.

921

92109

Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Werpolu i budowa szamba wraz z podłączeniem 1)

8 378

8 378

8 378

Urząd Gminy Nurzec-Stacja ( F-sz sołecki)

Ogółem

4 219 872

4 125 302

1 138 750

555 716

2 430 836

X

1) - zmiana zadania inwestycyjnego w związku ze złożonym wnioskiem przez Sołectwo Werpol. Kwoty pozostają bez zmian.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/29/2015
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 27 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 238 574

1.

Kredyty

§ 952

1 100 000

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

138 574

Rozchody ogółem:

1 199 000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

475 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

724 000

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/29/2015
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 27 marca 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych

w złotych

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji

0

250 000

0

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Nurzec-Stacja w 2015r.

10 000

0

0

2.

Zadania w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i organizacji imprez sportowych

30 000

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe