Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 22/V/2015 Rady Gminy Piątnica

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 635 i 1318 oraz z 2014 r .poz.379 i 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz .238) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych ogółem na kwotę 931 157 zł (zwiększenie 330 039 zł, zmniejszenie 1 261 196 zł)

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych ogółem na kwotę 931 157 zł (zwiększenie 764 469,00 zł , zmniejszenie 1 695 626 zł)

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr15/IV/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 26 stycznia 2015 roku "Wykaz zadań inwestycyjnych" otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr Nr15/IV/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 26 stycznia 2015 roku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu" lp.2 Gminny Ośrodek Kultury dotacja podmiotowa liczbę "240 000" , zastępuje się liczbą " 266 000".

§ 5. Objaśnienia zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 4.

§ 6. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29 584 876,31 zł w tym:

a) dochody bieżące - 28 584 672,31 zł;

b) dochody majątkowe - 1 000 204 zł.

§ 7. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 28 807 104,31 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 25 316 260,14 zł;

b) wydatki majątkowe - 3 490 844,17 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Weber


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/V/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 22/V/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/V/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 22/V/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 marca 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Po stronie dochodów budżetu gminy dokonano następujących zmian:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Drozdowie. W wyniku przetargu wartość inwestycji zmniejszyła się o kwotę 1 695 626 zł, z czego kwota dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejszyła się o 1 261 196 zł.

- zgodnie z otrzymaną informacją przekazano przez Ministra Finansów na rok 2015 zwiększona została wysokość subwencji ogólnej o kwotę 330 039 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian w działach:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W wyniku przetargu wartość inwestycji dotycząca kanalizacji sanitarnej w Drozdowie zmniejszyła się o kwotę 1 695 626 zł, z czego finansowana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejszyła się o 1 261 196 zł oraz środki budżetu gminy 434 430 zł,

- w dziale 600 - Transport i łączność zwiększono wydatki o kwotę 559 413,41 zł, w tym: wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Łomży na budowę drogi Budy Mikołajka.

Wydatki na powyższe zadanie planowane były w budżecie gminy 2014 roku z uwagi na brak pokrycia finansowego.

- w dziale 720 - Informatyka zwiększono o kwotę wydatki finansowane w ramach środków europejskich na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności o kwotę 106 553,41 zł.

Program wdrażany jest od 2014 roku.

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o kwotę 28 080 zł na zakup motopompy pożarniczej M16/8 dla OSP Jeziorko.

- w dziale 750 -Administracja publiczna zwiększono o kwotę 36 022 zł na pełne pokrycie wydatków wypłaty diet radnych 15 162 zł, diety sołtysów 2 160 zł oraz zakup wyposażenia dla urzędu 18 7800 zł.

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna zwiększono o kwotę 823 zł wydatki na dofinansowanie zadania w ramach funduszu soleckiego wsi Drożęcin opracowanie dokumentacji oświetlenia ulic.

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 26 000 zł wydatki na pokrycie imprez kulturalnych organizowanych przez GOK w roku 2015.


Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy dokonano się po rozstrzygnięciu przetargowym oraz informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2015. Mając na względzie sprawne funkcjonowanie jednostki, a także okoliczności poprawienia życia mieszkańców podjęcie stosownej uchwały są niezbędne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe