reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 26/15 Wójta Gminy Narewka

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 23 670 824 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 202 620

- dochody majątkowe: 8 468 204

2) wydatki ogółem : 23 982 928 zł w tym:

- bieżące : 13 205 181

- majątkowe: 10 777 747

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące razem:

14 051 827

0

14 051 827

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 081 711

0

1 081 711

majątkowe razem:

8 468 204

0

8 468 204

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 700 754

0

6 700 754

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

724

8 370

9 094

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0

8 370

8 370

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

8 370

8 370

852

Pomoc społeczna

1 119 797

202

1 119 999

85295

Pozostała działalność

0

202

202

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

202

202

bieżące razem:

1 142 221

8 572

1 150 793

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

Ogółem:

23 662 252

8 572

23 670 824

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 782 465

0

7 782 465

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych:

- 8 370 zł na podstawie pisma DBŁ.3101-3-1/46/15 z dnia 12 marca 2015r zwiększającego dotacje celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

- 202 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.41.2015.MA z dnia 17 marca 2015r zwiększającego dotację celową na realizacje zadań zleconych związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 004 753

0

5 004 753

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 769 753

0

4 769 753

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

206 000

-1 991

204 009

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

1 991

1 991

750

Administracja publiczna

1 998 058

0

1 998 058

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 778 858

0

1 778 858

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

152 318

-7 625

144 693

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0

7 625

7 625

801

Oświata i wychowanie

3 723 399

0

3 723 399

80101

Szkoły podstawowe

2 135 053

-7 240

2 127 813

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

112 000

352

112 352

4260

Zakup energii

135 000

-7 592

127 408

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

135 210

7 240

142 450

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 350

7 240

8 590

80195

Pozostała działalność

431 292

0

431 292

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

81 000

-30 000

51 000

4260

Zakup energii

19 000

30 000

49 000

852

Pomoc społeczna

903 861

0

903 861

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

73 178

0

73 178

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 670

278

2 948

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000

-278

722

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 443 143

0

1 443 143

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

244 394

0

244 394

4300

Zakup usług pozostałych

15 000

-3 000

12 000

4430

Różne opłaty i składki

2 000

3 000

5 000

90095

Pozostała działalność

842 749

0

842 749

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

225 832

-300

225 532

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 229

300

18 529

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

185 671

-1 600

184 071

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

1 600

1 600

Razem własne:

22 782 135

0

22 782 135

Rodzaj: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

724

8 370

9 094

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0

8 370

8 370

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

435

435

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

64

64

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

2 543

2 543

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

5 010

5 010

4300

Zakup usług pozostałych

0

318

318

852

Pomoc społeczna

1 119 797

202

1 119 999

85295

Pozostała działalność

0

202

202

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

168

168

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

29

29

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

5

5

Razem: zlecone

1 142 221

8 572

1 150 793

Razem poroz. Z JST

50 000

0

50 000

Ogółem

23 974 356

8 572

23 982 928

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama