Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 20 kwietnia 2015r.

w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 17 ust.1 oraz art. 19 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 706, z 2014 r. poz. 1871 ) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że wniosek inicjatora referendum - grupy mieszkańców gminy Supraśl o przeprowadzenie referendum lokalnego zawierający następujące pytanie: " Czy jest Pan/ Pani za podziałem Gminy Supraśl poprzez wydzielenie z części Gminy Supraśl nowej gminy - Gminy Grabówka w granicach wyznaczonych przez obręby ewidencyjne: Zaścianki, Sobolewo, Grabówka, Henrykowo, Sowlany, obejmującej miejscowości: Zaścianki, Sobolewo, Krasny Las, Majówka, Zielona, Izoby, Stary Majdan, Grabówka, Henrykowo, Drukowszczyzna, Sowlany, a tym samym za wystąpieniem przez Radę Miejską w Supraślu z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody o wydanie przez Radę Ministrów stosownego rozporządzenia w powyższej sprawie?" spełnia wymogi ustawy o referendum lokalnym oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem.

§ 2. Postanawia się przeprowadzić referendum lokalne na wniosek inicjatora referendum o którym mowa w § 1.

§ 3. Ustala się następującą treść pytania referendum: Czy jest Pan/ Pani za podziałem Gminy Supraśl poprzez wydzielenie z części Gminy Supraśl nowej gminy - Gminy Grabówka w granicach wyznaczonych przez obręby ewidencyjne: Zaścianki, Sobolewo, Grabówka, Henrykowo, Sowlany, obejmującej miejscowości: Zaścianki, Sobolewo, Krasny Las, Majówka, Zielona, Izoby, Stary Majdan, Grabówka, Henrykowo, Drukowszczyzna, Sowlany, a tym samym za wystąpieniem przez Radę Miejską w Supraślu z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody o wydanie przez Radę Ministrów stosownego rozporządzenia w powyższej sprawie ?

§ 4. Datę referendum wyznacza się na niedzielę 24 maja 2015 r.

§ 5. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, określa kalendarz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wzór i treść karty do głosowania, obejmujący również pytanie referendum wskazane w § 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille, a zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, a ponadto bezzwłocznemu ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz tablicach informacyjnych należących do Gminy Supraśl.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Kalendarz wyborczy referendum lokalnego w dniu 25 maja 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Wzór i treść karty do głosowania

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille, a

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe