Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; zmiany z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 142.000 zł

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 530.791 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 325.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.057.525 zł, koszty - 2.057.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 280.800 zł, wydatki - 280.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 18.628.206 zł, w tym dochody bieżące - 16.760.741 zł, dochody majątkowe - 1.867.465 zł.

2. Wydatki ogółem - 18.833.997 zł, w tym wydatki bieżące - 15.836.192 zł, wydatki majątkowe - 2.997.805 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 205.791 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 marca 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 337 594,00

23 000,00

2 360 594,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 305 594,00

23 000,00

2 328 594,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 881 994,00

23 000,00

1 904 994,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

374 176,00

4 000,00

378 176,00

75405

Komendy powiatowe Policji

5 000,00

4 000,00

9 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

5 000,00

- 5 000,00

0,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

0,00

9 000,00

9 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 079 188,00

110 000,00

1 189 188,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

12 500,00

90 000,00

102 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 000,00

90 000,00

98 000,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

85 000,00

20 000,00

105 000,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

40 000,00

20 000,00

60 000,00

Razem zadania własne

16 523 950,00

137 000,00

16 660 950,00

Razem zadania zlecone

1 854 047,00

0,00

1 854 047,00

Razem zadania na podstawie porozumień z jst

315 000,00

0,00

315 000,00

Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4 000,00

0,00

4 000,00

Razem wydatki

18 696 997,00

137 000,00

18 833 997,00

w tym wydatki majątkowe

2 855 805,00

142 000,00

2 997 805,00

wydatki bieżące

15 841 192,00

- 5 000,00

15 836 192,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

Przychody ogółem:

530 791

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

0

2

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

530 791

Rozchody ogółem:

325 000

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

325 000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2015 ROK

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Białostocki

275 000

1

Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

275 000

2

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

60 000

45 000

2

Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

110 000

3

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie

462 000

4

Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie

20 000

126 000

Razem

355 000

588 000

45 000

Razem

385 000

0

0


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 marca 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku **

Przychody / Dochody *

Koszty / Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku **

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu Gminy

w tym:

§ 2650

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

I.

Samorządowy zakład budżetowy

138 736

2 057 525

105 000

45 000

60 000

2 057 990

0

138 271

x

z tego:

1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

138 736

2 057 525

105 000

45 000

60 000

2 057 990

0

138 271

x

II.

Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

0

280 800

0

x

x

280 800

x

0

z tego:

1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104

0

47 800

0

x

x

47 800

x

0

0

2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148

0

210 000

0

x

x

210 000

x

0

0

3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195

0

20 500

0

x

x

20 500

x

0

0

4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101

0

2 500

0

x

x

2 500

x

0

0

Ogółem

138 736

2 338 325

105 000

45 000

60 000

2 338 790

0

138 271

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków pieniężnych


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 marca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 142.000 zł i zmniejsza o 5.000 zł. Kwotę zwiększenia przeznacza na wydatki majątkowe, w tym:

- na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin na aktualizację dokumentacji, w związku z otrzymaniem wyższej o 3.000 zł oferty na wykonanie dokumentacji,

- 20.000 zł na wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja, w ramach w/w środków zostaną wykonane projekty przebudowy dróg, na które zostaną złożone wnioski na dofinansowanie ze środków unijnych,

- 90.000 zł na Modernizację z przebudową hydroforni oraz miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie - dokumentacja, na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie środków unijnych,

- 20.000 zł na dotację celową dla GZGKiM w Tykocinie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- pomoc dla policji z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego typu SUW - 9.000 zł.

Zmniejsza się o 5.000 zł kwotę pomocy dla policji na wydatki bieżące.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu gminy o 137.000 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe