Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 20 kwietnia 2015r.

o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Nurzec - Stacja przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm[1]).) Komisarz Wyborczy w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów ponownych do Rady Gminy Nurzec-Stacja przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r.

Część I.
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2. Wybierano 1 radnego spośród 6 kandydatów zgłoszonych na 6 listach kandydatów przez 6 komitety wyborcze.

3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła236.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła140.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła140,
czyli frekwencja wyborcza wyniosła59,32%

7. Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 7

1. Liczba wybieranych radnych wynosiła1.

2. Wybory odbyły się.

3. Głosowanie przeprowadzono.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła236.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła140.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła140,
czyli frekwencja wyborcza wyniosła59,32%.

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła2,
co stanowi 1,43 % ogólnej liczby głosów.

8. Liczba głosów ważnych wyniosła138,
co stanowi 98,57 % ogólnej liczby głosów.

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1)

KOŁTEK Ewa

lista nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

2

2)

BARTOSIUK Mieczysław

lista nr 4 KW Platforma Obywatelska RP

71

3)

ZIELENIEWSKI Rafał

lista nr 6 KKW SLD Lewica Razem

0

4)

MILER-WAWRZYNIAK Magdalena

lista nr 16 KWW Nasze Wspólne Dobro

63

5)

WEREMIJEWICZ Jerzy

lista nr 17 KWW Siemiatyckie SPW 2014

0

6)

BURAK Marta

lista nr 18 KW ONP-LP

2

10. Radnym został wybrany:

1) z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
a) BARTOSIUK Mieczysław

11. W okręgu wyborczym wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Bogdan Łaszkiewicz


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 ,poz. 180. I poz. 1072

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe