reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.276.791 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 64.143.126 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.902.588 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 90.500 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 63.655.987 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 60.844.114 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.902.588 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 90.500 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.811.873 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 0 zł);

5) nadwyżka budżetu w kwocie 1.620.804 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

58 528

w tym dochody bieżące

0

58 528

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

58 528

w tym dochody bieżące

0

58 528

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 758

Różne rozliczenia

0

15 850

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0

15 850

§ 2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

0

15 850

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

26 257

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0

26 257

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

26 257

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0

16 421

Rozdział 90095

Pozostała działalność

0

16 421

§ 2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0

16 421

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

334 839

866 668

w tym wydatki bieżące

34 839

846 668

w tym wydatki majątkowe

300 000

20 000

A

Wydatki na zadania własne

334 839

866 668

w tym wydatki bieżące

34 839

846 668

w tym wydatki majątkowe

300 000

20 000

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

300 000

0

Rozdział 70095

Pozostała działalność

300 000

0

§ 6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

300 000

0

Dział 750

Administracja publiczna

0

812 657

Rozdział 75095

Pozostała działalność

0

812 657

§ 4480

Podatek od nieruchomości

0

812 657

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0

20 000

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0

20 000

§ 6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

0

20 000

Dział 801

Oświata i wychowanie

27 085

26 257

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

26 257

26 257

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

26 257

26 257

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

828

0

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

693

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

135

0

Dział 852

Pomoc społeczna

7 754

7 754

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

0

4 540

§ 4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0

4 540

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 540

0

§ 3110

Świadczenia społeczne

4 540

0

Rozdział 85295

Pozostała działalność

3 214

3 214

§ 3110

Świadczenia społeczne

3 214

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

478

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

2 736

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015 r.

1.

2.

3.

4.

Przychody ogółem:

679 196

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

§ 950

679 196

Rozchody ogółem:

2 300 000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 233 900

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

66 100


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480

990 430

1

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80101 § 2540

59 215

2

Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480

648 456

2

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540

1 398 000

3

Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650

996 388

3

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; zorganizowanie konferencji "Narkomania-wspólny problem" skierowanej do mieszkańców miasta; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2810

4 540

4

Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000

20 000

4

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; zorganizowanie konferencji "Narkomania-wspólny problem" skierowanej do mieszkańców miasta; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820

5 460

5

Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000

49 600

5

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

29 000

6

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

11 000

7

Dotacje celowe na: realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

33 000

8

Dotacje celowe na: realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

27 000

9

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820

25 000

10

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810

2 500

11

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820

6 500

12

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830

6 000

13

Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85305 § 2830 Żłobki

72 000

14

Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce

97 200

15

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720

30 000

16

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2810

2 000

17

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820

18 000

18

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta), z tego: kwota 280.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski i 20.000 zł na wspieranie pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820

300 000

Razem

69 600

1 638 886

996 388

Razem

669 200

1 457 215

0

Dotacje majątkowe

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170

19 000

2

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75411 § 6170

20 000

Razem

39 000

Razem dotacje bieżące

4 831 289

zwroty dotacji § 2910

32 500

Ogółem dotacje bieżące

4 863 789

Razem dotacje majątkowe

39 000

OGÓŁEM

4 902 789

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama