reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35/VI/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 8 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie dla zabiegów sterylizacji i kastracji psów z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z 2014r. poz. 1794) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wysokie Mazowieckie Nr 34/VI/15 z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie na 2015 roku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Wysokie Mazowieckie to zadanie wynikające z obowiązującego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wysokie Mazowieckie w 2015 roku, które realizowane będzie poprzez przeprowadzenie zabiegów kastracji i sterylizacji psów z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 2. 1. Środki przeznaczone na dofinansowanie części kosztów sterylizacji i kastracji psów będą pochodzić z budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie.

2. Ilość wykonywanych zabiegów określonych w ust. 1 będzie limitowana wielkością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na 2015r.

§ 3. 1. Dotacją na podstawie niniejszej uchwały objęte są zabiegi kastracji i sterylizacji psów stanowiących własność mieszkańców Gminy Wysokie Mazowieckie.

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, dofinansowywane są właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psów przeciw wściekliźnie. Udokumentowanie wypełnienia obowiązku zaszczepienia spoczywa na właścicielach psów.

§ 4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie bezdomności psów poprzez wykonanie zbiegu kastracji lub sterylizacji zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony zdrowia zwierząt.

§ 5. 1. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielem psa z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania oraz wyrażą wolę wykonania zabiegu.

2. Właściciel kilku zwierząt domowych (psów) może tylko raz w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania zabiegu kastracji lub sterylizacji maksymalnie do dwóch zwierząt.

§ 6. Właściciel psa składa Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie oświadczenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 7. 1. Właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów zabiegów kastracji/sterylizacji w wysokości do 75% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 200 zł na jedno zwierzę domowe, udokumentowanych fakturą lub rachunkiem wystawionym przez lekarza weterynarii (ograniczenie nie dotyczy kosztów wykonania zabiegu u zwierząt bezdomnych, które zostały objęte opieką w sposób trwały).

2. Dotacja wypłacana jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą do wysokości, o której mowa w § 7 ust. 1 według kolejności, w jakiej zostały złożone kompletne wnioski.

§ 8. 1. Na podstawie wniosku, po sprawdzeniu wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, sporządzana będzie z wnioskodawcą pisemna umowa.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas określony, nie dłużej jednak niż do dnia 15 listopada danego roku budżetowego.

§ 9. Wypłata środków dotacji zostanie zrealizowana na podstawie zapłaconej faktury lub rachunku za wykonaną usługę oraz okazanie wpisu w książeczce zdrowia zwierzęcia o dokonanym zabiegu lub okazaniu świadectwa lekarsko-weterynaryjnego o przeprowadzonym zabiegu.

§ 10. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2. Rozliczenie udzielonych dotacji, o których mowa w uchwale, Wójt przedstawia Radzie Gminy Wysokie Mazowieckie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wysokie Mazowieckie.

3. Rozliczenie z udzielonych dotacji Wójt poda również do publicznej wiadomości w BIP w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wysokie Mazowieckie za 2015r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik do Uchwały Nr 35/VI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Wysokie Mazowieckie, dnia …………………………….

Imię i nazwisko...............................................................................................................................................

Adres...............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy........................................................................................................................................

Nr konta bankowego, bank.............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji* psa

Zwracam się o dofinansowanie planowanego zabiegu kastracji/sterylizacji* psa, którego jestem właścicielem.
Informacje o posiadanym zwierzęciu:

1. Gatunek..........................................................................................................................................................

2. Rasa..............................................................................................................................................................

3. Wiek..............................................................................................................................................................

4. Płeć...............................................................................................................................................................

5. Miejsce przebywania zwierzęcia......................................................................................................................

1. Gatunek..........................................................................................................................................................

2. Rasa..............................................................................................................................................................

3. Wiek..............................................................................................................................................................

4. Płeć...............................................................................................................................................................

5. Miejsce przebywania zwierzęcia......................................................................................................................

Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii kosztów zabiegu kastracji/sterylizacji* na jedno zwierzę, które będą dofinansowane przez Wójta Gminy w wysokości do 75% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 200 (dwieście złotych) na jedno zwierzę domowe (udokumentowanych fakturą lub rachunkiem wystawionym przez lekarza weterynarii) oraz do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym.

Załącznik: Oświadczenie

* niepotrzebne skreślić.................................................................

podpis właściciela zwierzęcia


Wysokie Mazowieckie, dnia …………………………….

Oświadczenie

Oświadczam, że pies, którego zamierzam poddać zabiegowi sterylizacji/kastracji* przebywa na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie oraz że jestem właścicielem tego zwierzęcia domowego (właściciel to osoba będąca mieszkańcem Gminy, będąca faktycznym opiekunem psa lub kota przebywającego wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu a wykonanie zabiegu kastracji lub sterylizacji nie jest związane z ewentualnie prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą).

Zapoznałem/am* się z treścią uchwały Nr ….................................... Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia …....................................... 2015r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie dla zabiegów sterylizacji i kastracji psów z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie.

Wyraża wolę wykonania zabiegu przez lekarza weterynarii oraz zgodę na warunki współfinansowania zabiegu przez Gminę Wysokie Mazowieckie

Oświadczam, że zostałem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszym niniejszym wniosku.


.........................................................
podpis składającego oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama