reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/15 Rady Gminy Brańsk z dnia z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 24 549 595,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 16 340 542,00 zł,

- dochody majątkowe - 8 209 053,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 25 795 354,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12 875 088,00 zł;

- wydatki majątkowe - 12 920 266,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości - 1 245 759,00 zł - zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -1 245 759,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 2707 w wyniku niezrealizowania w roku 2014 projektu pn.: "Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego" ujęto w budżecie środki na realizację w/w projektu w kwocie 5.990,00 zł.

W dz.758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono subwencję oświatową o kwotę 96.047,00 zł.

W rozdz.75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w § 2920 przeniesiono plan dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej - zmniejszenie o kwotę 19.816,00 zł.

W rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 przeniesiono plan dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej - zwiększenie o kwotę 19.816,00 zł.

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 2707 w wyniku niezrealizowania w całości projektu pn.: "Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów" ujęto w budżecie pozostałe środki na realizację w/w projektu w kwocie 23.897,00 zł.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297 w wyniku zmiany technologii i zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brańsk zwiększono dofinansowanie na realizację zadania o kwotę 74.661,00 zł jako dofinansowanie ze środków unijnych.

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 na podstawie pisma Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 2.620,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r.

Do załącznika Nr 2

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 przyjęto do realizacja zadania:

- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kalnica" w kwocie 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji,

- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica" w kwocie 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji,

W wyniku zmiany technologii i zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Brańsk zwiększono wydatki na realizację zadania w § 6057 o kwotę 74.661,00 zł i w § 6059 o kwotę 69.729,00 zł.

W rozdz. 01095- Pozostała działalność § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.400,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na odłów, opiekę weterynaryjną i utrzymania psów w schronisku o kwotę 15.400,00 zł.

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła § 4430 zwiększono wydatki na ubezpieczenie pomp ciepła i kolektorów solarnych o kwotę 1.600,00 zł.

W rozdz. 40002 - Dostarczanie wody § 4430 zwiększono wydatki na ubezpieczenie majątku przy zbiorniku wodnym Otapy - Kiersnówek o kwotę 150,00 zł.

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4170 na podstawie protokołu pokontrolnego zwiększono wydatki na składki zdrowotne pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia pełniącego funkcję inspektora nadzoru przy przebudowie dróg gminnych o kwotę 752,00 zł.

W dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność przeniesiono plan wydatków na zakupy inwestycyjne do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego ujęto w budżecie wydatki na realizację projektu pn.: "Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego" w § 4307 w kwocie 5.990,00 zł, w § 4309 w kwocie 2.010,00 zł.

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 - Komendy Powiatowe policji § 6170 zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim o kwotę 7.100,00 zł.

W rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6170 zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem na wszystkie koła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim o kwotę 10.000,00 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej zwiększono wydatki w § 4010 na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 61.730,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od jednorazowych dodatków uzupełniających o kwotę 8.200,00 zł, w § 4120 zwiększono składki na Fundusz Pracy naliczane od jednorazowych dodatków uzupełniających o kwotę 1.145,00 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono wydatki na sfinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych § 4010 w kwocie 54.778,00 zł , w § 4110 w kwocie 9.367,00 zł, w § 4120 w kwocie o kwotę 1.342,00 zł w § 4210 w kwocie 1.200,00 zł, w § 4300 w kwocie 600,00 zł do rozdz. 80150 zmniejszając w rozdz. 80101.

W rozdz. 80110 - Gimnazja w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej zwiększono wydatki w § 4010 na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 21.544,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od jednorazowych dodatków uzupełniających o kwotę 3.000,00 zł, w § 4120 zwiększono składki na Fundusz Pracy naliczane od jednorazowych dodatków uzupełniających o kwotę 428,00 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono wydatki
na sfinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w gimnazjach w § 4010 w kwocie 6.888,00 zł, w § 4110 w kwocie 1.178,00 zł, w § 4120 w kwocie 169,00 zł, w § 4210 w kwocie 600,00 zł, w § 4300 w kwocie 300,00 zł.

W rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono wydatki na sfinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w gimnazjach w § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli - kwota 61.666,00 zł,
w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 10.545,00 zł, w § 4120 na składki
na Fundusz Pracy - kwota 1.511,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 1.800,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych - kwota 900,00 zł.

W dz. 851- Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 w wyniku weryfikacji wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2014 r. zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.737,00 zł. - dostosowano plan na 2015 r. do wysokości zrealizowanych dochodów i niewykorzystanych wydatków w roku 2014.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 959,00 zł, w § 4040 zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 959,00 zł.

W rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 3110 zmniejszono wydatki na dożywianie o kwotę 4.000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na dowóz posiłków do szkół o kwotę 4.000,00 zł.

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg § 4270 zwiększono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 7.000,00 zł.

W rozdz. 92195 - Pozostała działalność w wyniku niezrealizowania w całości projektu pn.: "Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów" ujęto w budżecie wydatki na realizację w/w projektu w § 4217 w kwocie 23.897,00 zł i w § 4219 w kwocie 8.600,00 zł.

W dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 6050 po przeprowadzeniu przetargu zmniejszono wydatki na realizację zadań:

- "Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 4.200,00 zł,

- zmniejszono wydatki na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej
w Chojewie" o kwotę 4.100,00 zł.

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na podstawie pisma Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększającego dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 2.620,00 zł, zwiększono wydatków związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r. w § 3030 na zryczałtowane diety członków Gminnej Komisji Wyborczej o kwotę 2.000,00 zł, w § 4210 na wydatki kancelaryjne o kwotę 300,00 zł, w § 4300 na druki obwieszczeń o podziale na obwody głosowania i okręgi wyborcze, obwieszczeń o listach kandydatów, plakatowanie obwieszczeń i inne wydatki o kwotę 220,00 zł, w § 4410 na delegacje o kwotę 100,00 zł.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 190,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup publikacji o kwotę 490,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2015 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

Lp.

Dział

Rozdział

§**

Nazwa zadania inwesttycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynujaca wykonanie programu

rok budżetowy 2015

Z tego źródła finansowania

(8+10+11+12)

Dochody własne JST

w tym

Środki pochodzące i innych źródeł *

Pożyczki na wyprzedzajace finansowanie

Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

010

01010

6057

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)

2 534 560,00

1 231 644,00

494 023,00

317 910,00

A.X

737 621,00

Urząd Gminy Brańsk

6059

B.X

2

010

01010

6050

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kalnica

400 000,00

10 000,00

10 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

3

010

01010

6050

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica

400 000,00

10 000,00

10 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

4

400

40001

6057

Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk

3 707 028,00

3 700 779,00

1 150 121,00

1 098 077,00

A.X

2 550 658,00

Urząd Gminy Brańsk

6059

B.X

5

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły

310 000,00

310 000,00

310 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

6

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy

70 000,00

70 000,00

70 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

7

600

60016

6050

Rozpoczęcie przebudowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Lubieszcze do granicy gminy

621 556,00

131 229,00

131 229,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

8

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych w obrębie wsi Poletyły

425 000,00

25 000,00

25 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

9

600

60016

6050

Rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo - Spieszyn (II warstwa)

400 000,00

110 000,00

110 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

10

600

60016

6060

Zakup równiarki drogowej

715 000,00

366 000,00

366 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

11

720

72095

6057

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

226 215,00

118 558,00

1 131,00

A.X

6 409,00

Urząd Gminy Brańsk

6059

6067

16 653,00

B.X

94 365,00

6069

12

720

72095

6057

Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

5 699 805,00

5 660 000,00

860 000,00

A.X

4 800 000,00

Urząd Gminy Brańsk

6059

B.X

13

750

75023

6060

Zakup zapory sprzętowej do zabezpieczenia sieci informatycznej

7 000,00

7 000,00

7 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

14

754

75405

6170

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim

7 100,00

7 100,00

7 100,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

15

754

75411

6170

Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem na wszystkie koła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

10 000,00

10 000,00

10 000,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

16

926

92601

6050

Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu

512 000,00

16 800,00

16 800,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

17

926

92601

6050

Termomodrenizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie

512 000,00

16 900,00

16 900,00

A.X

Urząd Gminy Brańsk

B.X

Razem:

16 557 264,00

11 801 010,00

3 611 957,00

1 415 987,00

8 189 053,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚi GW, FRGiGW)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST ora innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na rok 2015

Lp

Nazwa zadania

Dział rozdział

Plan na

2015 r.

w tym środki

własne

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp

pożyczki na wyprzedzające finansowanie

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na

terenie gminy II etap

dz.010,

rozdz. 01010

1 231 644

176 113

317 910

737 621

-

2

Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk

dz.400

rozdz.40001

3 700 779

52 044

1 098 077

2 550 658

-

3

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

dz. 720

rozdz. 72095

118 558

17 784

100 774

-

4

Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

dz. 720

rozdz. 72095

5 660 000

860 000

4 800 000

-

5

Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego

dz. 750

rozdz. 75075

8 000

2 010

5 990

-

6

Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów

dz. 921

rozdz. 92195

32 497

8 600

23 897

Razem

10 751 478

1 116 551

1 415 987

8 218 940

-

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1.358.053,00

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

1.358.053,00

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

112.294,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

112.294,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


[1]) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Janiak

Inwestor, ekspert w zakresie projektowania i egzekucji strategii biznesowych oraz marketingowych dla spółek o charakterze technologicznym na arenie międzynarodowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama