reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 67/15 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 169 478,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 245 699,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 076 221,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 64 780 316,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 117 634,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 727 272,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 129 478,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


mgr Dariusz Latorowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 marca 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: por. jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

962,00

962,00

80195

Pozostała działalność

0,00

962,00

962,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

962,00

962,00

Razem:

42 517,00

962,00

43 479,00

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

140 000,00

140 000,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

140 000,00

140 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

140 000,00

140 000,00

Razem:

58 649 193,00

140 000,00

58 789 193,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 828,00

24 900,00

28 728,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

20 054,00

20 054,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

20 054,00

20 054,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

4 846,00

4 846,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

4 846,00

4 846,00

852

Pomoc społeczna

5 741 300,00

3 616,00

5 744 916,00

85295

Pozostała działalność

824,00

3 616,00

4 440,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

824,00

3 616,00

4 440,00

Razem:

5 917 128,00

28 516,00

5 945 644,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 marca 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: por. jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

962,00

962,00

80195

Pozostała działalność

0,00

962,00

962,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

962,00

962,00

Razem:

42 517,00

962,00

43 479,00

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 662 823,00

0,00

5 662 823,00

75011

Urzędy wojewódzkie

555 158,00

4 698,00

559 856,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

25 502,00

- 3 337,00

22 165,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

8 035,00

8 035,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 567 365,00

- 4 698,00

4 562 667,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

199 391,00

4 676,00

204 067,00

4410

Podróże służbowe krajowe

21 552,00

- 1 339,00

20 213,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

44 678,00

- 8 035,00

36 643,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

184 200,00

0,00

184 200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

5 540,00

5 540,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34 013,00

- 9 040,00

24 973,00

4300

Zakup usług pozostałych

111 000,00

3 500,00

114 500,00

801

Oświata i wychowanie

25 649 782,00

0,00

25 649 782,00

80101

Szkoły podstawowe

11 126 465,00

- 536 707,00

10 589 758,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 795 728,00

- 442 020,00

7 353 708,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 404 917,00

- 75 800,00

1 329 117,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

200 743,00

- 10 806,00

189 937,00

4300

Zakup usług pozostałych

100 872,00

- 8 081,00

92 791,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 043 481,00

- 51 846,00

991 635,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

751 314,00

- 43 365,00

707 949,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

134 265,00

- 7 417,00

126 848,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

19 159,00

- 1 064,00

18 095,00

80110

Gimnazja

7 069 510,00

- 473 818,00

6 595 692,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 740 946,00

- 396 184,00

4 344 762,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

865 746,00

- 67 922,00

797 824,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

123 676,00

- 9 712,00

113 964,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

0,00

51 846,00

51 846,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

43 365,00

43 365,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

7 417,00

7 417,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 064,00

1 064,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

1 002 444,00

1 002 444,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

789 224,00

789 224,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

135 303,00

135 303,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

19 317,00

19 317,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

58 600,00

58 600,00

80195

Pozostała działalność

215 242,00

8 081,00

223 323,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 900,00

8 081,00

9 981,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

826 518,00

140 000,00

966 518,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

70 000,00

140 000,00

210 000,00

3240

Stypendia dla uczniów

70 000,00

140 000,00

210 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 858 878,00

0,00

4 858 878,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

98 000,00

180,00

98 180,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

15 968,00

180,00

16 148,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

708 230,00

- 180,00

708 050,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

29 880,00

- 180,00

29 700,00

Razem:

64 596 149,00

140 000,00

64 736 149,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 828,00

24 900,00

28 728,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

20 054,00

20 054,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

14 774,00

14 774,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 480,00

4 480,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

600,00

600,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

200,00

200,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

4 846,00

4 846,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

3 405,00

3 405,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 145,00

1 145,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

38,00

38,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

258,00

258,00

852

Pomoc społeczna

5 741 300,00

3 616,00

5 744 916,00

85295

Pozostała działalność

824,00

3 616,00

4 440,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20,00

3 012,00

3 032,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3,00

530,00

533,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1,00

74,00

75,00

Razem:

5 917 128,00

28 516,00

5 945 644,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 marca 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 169 478,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 75109 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

z dnia 23.03.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-7/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 4 846,00 zł na zadanie zlecone,

2) rozdział 75107 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

z dnia 16.03.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-9-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 20 054,00 zł na zadanie zlecone,

3) rozdział 80195 § 2310 - w związku z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez Miasto Tarnobrzeg na nauczyciela - emeryta zwiększa się plan dochodów o kwotę 962,00 zł,

4) rozdział 85295 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16 marca 2015 r. - pismo Nr FB-II.3111.41.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 616,00 zł na zadanie zlecone,

5) rozdz. 85415 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.03.2015 r. - pismo Nr FB.II.3111.24.2015.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 140 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 169 478,00 zł są następujące:

1) rozdział 75109 § 3030 - 3 405,00 zł, § 4170 - 1 145,00 zł, § 4210 - 38,00 zł, § 4300 - 258,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 846,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonego na dzień 26 kwietnia 2015 r,

2) rozdział 75107 § 4170 - 14 774,00 zł, § 4210 - 4 480,00 zł, § 4300 - 600,00 zł, § 4360 - 200,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 054,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonego na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta RP,

3) rozdział 80195 § 4440 - w związku z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez Miasto Tarnobrzeg na nauczyciela - emeryta zwiększa się plan wydatków o kwotę 962,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,

4) rozdział 85295 § 4010 -3 012,00 zł, § 4110 -530,00 zł, § 4010 -74,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 616,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

5) rozdz. 85415 § 3240 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 1 076 221,00 zł jest następujące:

1) przesuwa się kwotę 8 035,00 zł z rozdz. 75023 § 6060 do rozdz. 75011 - WSO § 6060 - 4 000,00 zł na zakup oprogramowania umożliwiającego pobieranie danych z Rejestru PESEL oraz do rozdz. 75011- USC § 6060 - 4 035,00 zł na zakup i montaż klimatyzatora ściennego,

2) przesuwa się kwotę 4 676,00 zł z rozdz. 75011 WSO § 4040 - 2 451,00 zł, z rozdz. 75011 USC § 4040 - 886,00 zł, z rozdz. 75023 § 4410 - 1 339,00 zł do rozdz. 75023§ 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

3) przesuwa się kwotę 9 040,00 zł w rozdz. 75075 z § 4210 do § 4170 - 5 540,00 zł i § 4300 - 3 500,00 zł na wydatki związane z promocją miasta,

4) w związku z koniecznością wyodrębnienia części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 w wysokości 1 054 290,00 zł dokonuje się następującego przesunięcia środków:

a) ZSM Nr 1- dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 542 175,00 zł z rozdz.80101 § 4010 - 204 512,00 zł, § 4110 - 34 973,00 zł i § 4120 - 4 987,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 - 43 365,00 zł, § 4110 - 7 417,00 zł i § 4120 - 1 064,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 - 205 645,00 zł, § 4110 - 35 169,00 zł i § 4120 - 3 802,00 zł do rozdz. 80149 § 4010 - 43 365,00 zł, § 4110 - 7 417,00 zł i § 4120 - 1 064,00 zł oraz do rozdz. 80150 § 4010 - 410 157,00 zł, § 4110 - 70 142,00 zł i § 4120 - 10 030,00 zł,

b) ZSM Nr 2 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 121 330,00 zł z rozdz.80101 § 4010 - 70 025,00 zł, § 4110 - 12 037,00 zł i § 4120 - 1 716,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 - 31 388,00 zł, § 4110 - 5 395,00 zł i § 4120 - 769,00 zł do rozdz. 80150 § 4010 - 101 413,00 zł, § 4110 - 17 432,00 zł i § 4120 - 2 485,00 zł,

c) ZSM Nr 3 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 390 785,00 zł z rozdz.80101 § 4010 - 167 483,00 zł, § 4110 - 28 790,00 zł i § 4120 - 4 103,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 - 159 151,00 zł, § 4110 - 27 358,00 zł i § 4120 - 3 900,00 zł do rozdz. 80150 § 4010 - 277 654,00 zł, § 4110 - 47 729,00 zł, § 4120 - 6 802,00 zł, § 4240 - 58 600,00 zł,

5) przesuwa się kwotę 180,00 zł z rozdz. 90003 § 4520 do rozdz. 90001 § 4520 na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego.

§ 4. W związku z pomyłką klasyfikacji budżetowej zmienia się klasyfikację z rozdz. 80101 § 4300 na rozdz. 80195 § 4300 na kwotę 8 081 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników .

§ 5. W ramach posiadanych środków w planie w ZSM Nr 3 w Grajewie w rozdz. 80101 § 4010 - 12 250,00 zł, § 4110 - 2 106,00 zł, § 4120 - 301,00 zł na łączną kwotę 14 657,00 zł przeznacza się je na wynagrodzenia i pochodne pomocy nauczyciela i pomocy kuchennej w okresie od 17.03.2015 r. do 30.06.2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama