reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1190/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Nowe Piekuty nr IV/32/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Nowe Piekuty
Nr IV/32/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w:

1) § 2 Uchwały, zgodnie z którym inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi "a w szczególnych wypadkach pracownikom urzędu", co pozostaje w sprzeczności z dyspozycją wynikającą z art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381
ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849)
i prowadzi do naruszenia zasad demokratycznego państwa prawa wywodzonych
z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności zasady określoności prawa,

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 2UchwałyNr IV/32/15
w zakresie słów: "a w szczególnych wypadkach pracownikom urzędu";

2) § 4 ust. 3 Uchwały, zgodnie z którym: "Obowiązki i uprawnienia inkasentów stanowi załącznik Nr 3.", co jest działaniem bez podstawy prawnej, wykraczającym poza zakres kompetencji rady określonych w wyżej wskazanych przepisach art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jak również prowadzi do naruszenia art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w zw. z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 4 ust. 3 UchwałyNr IV/32/15 oraz Załącznika Nr 3 doUchwałyNr IV/32/15.

U z a s a d n i e n i e W dniu 6 marca 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Nowe Piekuty Nr IV/32/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 16 marca 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na dzień 23 marca 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
23 marca 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w § 2 Uchwały, zgodnie z którym inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi "a w szczególnych wypadkach pracownikom urzędu", co pozostaje w sprzeczności z dyspozycją wynikającą
z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), które to przepisy upoważniają Radę do zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości
w drodze inkasa, określenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
a także prowadzi do naruszenia zasad demokratycznego państwa prawa wywodzonych
z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności zasady określoności prawa. Określenie inkasentów może nastąpić poprzez wskazanie tych osób z imienia
i nazwiska, nazwy lub np. zajmowanej funkcji. Wskazanie w Uchwale, że inkaso powierza się pracownikom urzędu nie wypełnia dyspozycji przytoczonych wyżej regulacji ustawowych
w zakresie wymogu określenia inkasentów. W przytoczonym przepisie Uchwały nie wskazano bowiem przesłanek pozwalających na zindywidualizowanie podmiotu, na którym ciążyć będą obowiązki inkasenta. Jako cechę wyróżniającą wskazano jedynie zatrudnienie
w urzędzie. Ponadto Uchwała nie precyzuje, co należy rozumieć przez "szczególne wypadki", w których to pracownicy urzędu, a nie sołtysi, mieliby dokonywać inkasa. Podobny pogląd jest powszechnie prezentowany w orzecznictwie sądów administracyjnych. Jako przykład można tu wskazać wyrok WSA w Łodzi z dnia
9 października 2013 r. (I SA/Łd 829/13, Lex: 1387003) dotyczący inkasa opłaty targowej,
w którym Sąd stwierdził, że "realizacja uprawnień rady gminy w zakresie określenia inkasentów powinna nastąpić w uchwale w sposób na tyle precyzyjny, aby nie było wątpliwości na kogo ten obowiązek został nałożony. Inkasent opłaty targowej musi być określony w sposób zindywidualizowany. Inkasenci mogą być zatem wymienieni z imienia
i nazwiska, lub też poprzez wskazanie pełnionej funkcji, którą w sposób niebudzący wątpliwości można utożsamić z konkretną osobą." Ponadto w § 4 ust. 3 Uchwały wskazano, iż "obowiązki i uprawnienia inkasentów stanowi załącznik Nr 3". Podkreślić należy, że zgodnie z przytoczonymi wyżej regulacjami ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada jest uprawniona jedynie do zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Natomiast definicja inkasenta, jak też prawa i obowiązki inkasentów są przedmiotem regulacji rangi ustawowej. Definicję inkasenta określa art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.). W myśl tego przepisu, jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Rada nie posiada kompetencji do regulowania obowiązków i uprawnień inkasentów w drodze aktu prawa miejscowego. Powyższy zapis wykracza poza zakres kompetencji rady określonych w art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jak również prowadzi do naruszenia art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w zw. z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama