reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jasionówka na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 242 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7 697 876 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 7 452 069 zł;

2) majątkowe w wysokości 245 807 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6 905 054 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 6 705 927 zł;

2) majątkowe w wysokości 199 127 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 10 000 zł;

2) celową w wysokości - 17 000 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie - 17 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 792 822 zostanie przeznaczona: 148 737 na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2015 r., 644 085 na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach następnych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 205 092 zł oraz łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 56 355 zł. Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu stanowi Załącznik nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100 000 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2015, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Jasionówka w kwocie 25 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 40 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 600 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 400 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4 000 i wydatki w kwocie 4 000 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 112 063 zł; wydatki - 112 063 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 Uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działów.

4. Do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Traci moc Uchwała Rady Gminy Jasionówka Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu w rachunku bieżącym Gminy Jasionówka na rok 2015.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu

2015

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

720

72095

6069 6067

''Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, xadministracja samorządowa''

156 930

144 968

21 745

0

0

123 223

Gmina Jasionówka

2

700

70005

6059 6057

''Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka'' 2014-2015

479 481

0

0

0

0

0

Gmina Jasionówka

5

700

70005

6050 6059
6057

''Wykorzystanie energii odnawialnej słonecznej, poprzez wykonanie instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w użyteczności publicznej w Gminie Jasionówka"

644 953

54 159

8 200

0

23 375

22 584

Gmina Jasionówka

Ogółem

1 281 364

199 127

29 945

23 375

145 807

Gmina Jasionówka

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem

1

Kredyty

§ 952

2

Pożyczki

§ 952

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 903

4

Inne żródła (wolne środki)

§ 950

56 355


Rozchody ogółem

205 092

1

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

§ 992

188 092

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§ 992

17 100

3

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/19/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2015 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin.pub.

Dla jednostek spoza sektora fin.publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Domy i ośrodki kultury

188 986

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

10 000

2

Biblioteka

64 379

2

Ogółem

253 365

Ogółem

10 000

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/19/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2015 r.

L.p

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na poczatek roku

Przychody*

Wyszczególnienie

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje z budżetu***

§ 265

na inwestycje

Dochody własne jednostek budżetowych

112 603

x

x

Wydatki własne jednostek budżetowych

112 603

x

z tego:

z tego:

1. dożywianie

110 000

x

x

1. zakup materiałów i wyposażenia

11 000

x

2. wynajem

1 000

x

x

2. zakup środków żywności

100 603

x

3. odsetki

103

x

x

3. zakup usług pozostałych

1 000

x

4. darowizny

1 500

4. zakup inwestycji jedn.budżetowych

0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama