reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasionówka na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8 267 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9 248 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 15 201 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 791 841 zł zostanie przeznaczona: 148 737 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2015r., 643 104 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach następnych.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 112 603 zł; wydatki - 112 603 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 7 706 393 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 422 336 zł,

- majątkowe w wysokości 284 057 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 6 914 552 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 6 670 572 zł,

- majątkowe w wysokości 243 980 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 marca 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu

2015

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

720

72095

6069 6067

'Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II,administracja samorządowa''

156 930

144 968

21 745

0

0

123 223

Gmina Jasionówka

2

700

70005

6059 6057

''Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka'' 2014-2015

479 481

0

0

0

0

0

Gmina Jasionówka

3

700

70005

6050 6059 6057

''Wykorzystanie energii odnawialnej słonecznej, poprzez wykonanie instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w użyteczności publicznej w Gminie Jasionówka"

644 953

54 011

1 989

0

44 786

7 236

Gmina Jasionówka

4

900

90095

6059 6057

"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Jasionówka''

45 000

45 000

6 750

0

0

38 250

Gmina Jasionówka

Ogółem

1 326 364

243 979

30 484

44 786

168 709

Gmina Jasionówka

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 marca 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2015 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin.pub.

Dla jednostek spoza sektora fin.publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Domy i ośrodki kultury

190 586

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

10 000

2

Biblioteka

64 379

2

Ogółem

254 965

Ogółem

10 000

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 marca 2015 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2015 r.

L.p

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na poczatek roku

Przychody*

Wyszczególnienie

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje z budżetu***

§ 265

na inwestycje

Dochody własne jednostek budżetowych

112 603

x

x

Wydatki własne jednostek budżetowych

112 603

x

z tego:

z tego:

1. dożywianie

110 000

x

x

1. zakup materiałów i wyposażenia

11 000

x

2. wynajem

1 000

x

x

2. zakup środków żywności

94 981

x

3. odsetki

103

x

x

3. zakup usług pozostałych

1 000

x

4. darowizny

1 500

4. zakup inwestycji jedn.budżetowych

0

5. wpływ do budżetu pozostałych środków na wydzielonym rachunku

5 622

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 marca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

- pismem Nr ST3.4750.5.2015 zmniejszono roczną część oświatową subwencji ogólnej, w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 - kwota 50 005 zł,

- na mocy podpisanej Umowy PRP.403.7.6.2014 z Powiatem Monieckim zwiększa się dochody w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 § 2310 o otrzymaną dotację celową na zadania bieżące w kwocie 1600 zł z przeznaczeniem dla GOKSIT na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją w 2015r. imprez kulturalnych o charakterze co najmniej powiatowym:

a) Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego pt.: ,,Słowa jak pacierze ...'',

b) Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Moje Wakacje'',

- zwiększenie dochodu w dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność o dofinansowanie w kwocie 38 250 zł wskutek realizacji przedsięwzięcia "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Jasionówka",

- zwiększenie planu dochodów w dziale 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 12 800 zł w związku z pismem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wpłaty uczestników wycieczki),

- zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 5 622 zł wskutek zwrotu środków pozostałych na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych pozostałych na koniec 2014 r.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- zmniejsza się wydatki w oświacie o kwotę 50 005 zł w związku z obniżeniem kwoty subwencji oświatowej,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność o 45 000 zł wskutek realizacji przedsięwzięcia "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Jasionówka" w tym dofinansowanie w kwocie 38 250 zł, wkład własny gminy 6 750 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 12 800 zł w związku z pismem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki poniesione na wycieczkę),

- dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w związku z bieżącymi potrzebami w toku wykonywania budżetu na kwotę 15 201 zł.

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

- zwiększenie dotacji celowej dla GOKSIT o 1 600 zł na mocy podpisanej Umowy PRP.403.7.6.2014 z Powiatem Monieckim z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją w 2015r. imprez kulturalnych o charakterze co najmniej powiatowym:

a) Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego pt.: ,,Słowa jak pacierze ...'',

b) Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Moje Wakacje''.

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama