| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasionówka na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8 267 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9 248 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 15 201 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 791 841 zł zostanie przeznaczona: 148 737 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2015r., 643 104 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach następnych.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 112 603 zł; wydatki - 112 603 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 7 706 393 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 422 336 zł,

- majątkowe w wysokości 284 057 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 6 914 552 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 6 670 572 zł,

- majątkowe w wysokości 243 980 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 marca 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu

2015

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

720

72095

6069 6067

'Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II,administracja samorządowa''

156 930

144 968

21 745

0

0

123 223

Gmina Jasionówka

2

700

70005

6059 6057

''Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka'' 2014-2015

479 481

0

0

0

0

0

Gmina Jasionówka

3

700

70005

6050 6059 6057

''Wykorzystanie energii odnawialnej słonecznej, poprzez wykonanie instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w użyteczności publicznej w Gminie Jasionówka"

644 953

54 011

1 989

0

44 786

7 236

Gmina Jasionówka

4

900

90095

6059 6057

"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Jasionówka''

45 000

45 000

6 750

0

0

38 250

Gmina Jasionówka

Ogółem

1 326 364

243 979

30 484

44 786

168 709

Gmina Jasionówka

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 marca 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2015 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin.pub.

Dla jednostek spoza sektora fin.publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Domy i ośrodki kultury

190 586

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

10 000

2

Biblioteka

64 379

2

Ogółem

254 965

Ogółem

10 000

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 marca 2015 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2015 r.

L.p

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na poczatek roku

Przychody*

Wyszczególnienie

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje z budżetu***

§ 265

na inwestycje

Dochody własne jednostek budżetowych

112 603

x

x

Wydatki własne jednostek budżetowych

112 603

x

z tego:

z tego:

1. dożywianie

110 000

x

x

1. zakup materiałów i wyposażenia

11 000

x

2. wynajem

1 000

x

x

2. zakup środków żywności

94 981

x

3. odsetki

103

x

x

3. zakup usług pozostałych

1 000

x

4. darowizny

1 500

4. zakup inwestycji jedn.budżetowych

0

5. wpływ do budżetu pozostałych środków na wydzielonym rachunku

5 622

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 marca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

- pismem Nr ST3.4750.5.2015 zmniejszono roczną część oświatową subwencji ogólnej, w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 - kwota 50 005 zł,

- na mocy podpisanej Umowy PRP.403.7.6.2014 z Powiatem Monieckim zwiększa się dochody w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 § 2310 o otrzymaną dotację celową na zadania bieżące w kwocie 1600 zł z przeznaczeniem dla GOKSIT na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją w 2015r. imprez kulturalnych o charakterze co najmniej powiatowym:

a) Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego pt.: ,,Słowa jak pacierze ...'',

b) Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Moje Wakacje'',

- zwiększenie dochodu w dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność o dofinansowanie w kwocie 38 250 zł wskutek realizacji przedsięwzięcia "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Jasionówka",

- zwiększenie planu dochodów w dziale 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 12 800 zł w związku z pismem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wpłaty uczestników wycieczki),

- zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 5 622 zł wskutek zwrotu środków pozostałych na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych pozostałych na koniec 2014 r.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- zmniejsza się wydatki w oświacie o kwotę 50 005 zł w związku z obniżeniem kwoty subwencji oświatowej,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność o 45 000 zł wskutek realizacji przedsięwzięcia "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Jasionówka" w tym dofinansowanie w kwocie 38 250 zł, wkład własny gminy 6 750 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 12 800 zł w związku z pismem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki poniesione na wycieczkę),

- dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w związku z bieżącymi potrzebami w toku wykonywania budżetu na kwotę 15 201 zł.

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

- zwiększenie dotacji celowej dla GOKSIT o 1 600 zł na mocy podpisanej Umowy PRP.403.7.6.2014 z Powiatem Monieckim z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją w 2015r. imprez kulturalnych o charakterze co najmniej powiatowym:

a) Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego pt.: ,,Słowa jak pacierze ...'',

b) Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Moje Wakacje''.

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »