reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/34/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 , pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. i poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 oraz z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.481) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz.481) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.481) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 7.996.138 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.207.550 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.457.948 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości 4.997 zł,

- dochody na zadania zlecone 749.602 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 788.588 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości 338.588 zł,

2) wydatki ogółem 9.290.524 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.152.854 zł,

- wydatki na zadania własne 6.413.252 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości 4.997 zł,

- wydatki na zadania zlecone 749.602 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.137.670 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości 1.154.002 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1.294.386 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki i kredytu w kwocie 811.300 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 483.086 zł.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.294.386 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł;

4) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 338.588 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 109.694 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1) sołectwo Biała Straż kwotę 5.996 zł;

2) sołectwo Dasze kwotę 11.598 zł;

3) sołectwo Dobrowoda kwotę 11.414 zł;

4) sołectwo Gruzka kwotę 6.601 zł;

5) sołectwo Kuraszewo kwotę 6.628 zł;

6) sołectwo Pogreby kwotę 7.232 zł;

7) sołectwo Piotrowszczyzna kwotę 5.970 zł;

8) sołectwo Policzna kwotę 9.310 zł;

9) sołectwo Repczyce kwotę 6.391 zł;

10) sołectwo Saki kwotę 8.547 zł;

11) sołectwo Suchowolce kwotę 8.679 zł;

12) sołectwo Toporki kwotę 8.179 zł;

13) sołectwo Zaleszany kwotę 6.706 zł;

14) sołectwo Żuki kwotę 6.443 zł.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/34/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/34/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/34/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/34/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/34/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/34/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 31 marca 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

1. W ramach planowanych dochodów budżetowych:

1) zwiększono plan dochodów zadań własnych o kwotę 90.960 zł w:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 6.353 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach" - dotacja ze środków UE,

- w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 54.739 zł godnie z otrzymanym pismem Nr FB.II.3111.40.2015 z dnia 26.03.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- w Dz. 852 rozdz. 85212 i rozdz. 85216 kwotę 3.576 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych + odsetki,

- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 26.292 zł zgodnie z otrzymanym pismem Nr FB.II.3111.24.2015 z dnia 30.03.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej do charakterze socjalnym dla uczniów,

2) zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 8.188 zł w:

- Dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 7.998 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr DBŁ.3101-3-1/11/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,

- w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 190 zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.41.2015 r Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17.03.2015 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

3) zmniejszono plan dochodów zadań własnych o kwotę 10.334 zł w:

- w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.700 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.33.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 16.02.2015 r. na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"

- w Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 1.979 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na 2015 r zgodnie z pismem nr ST3.4750.5.2015 r z dnia 6.02.2015 r.,

- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 5.655 zł. z tytułu planowanej dotacji ze środków unijnych w ramach programu PROW na realizację zadania "Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach"

Dokonano również zmian w planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - kwotę 130.000 zł przeniesiono z rozdz. 75618 na rozdz. 90002.

2. Dokonano rozdysponowania po stronie wydatków kwoty 483.086 zł jako wolne środki na rachunku budżetu:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 59.340 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródlana i Kolejowa, na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki oraz uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie zbiornika w Repczycach,

- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 10.600 zł za odłów bezpańskich psów oraz opłatę miesięczną za transport i opiekę zwierząt zgodnie z zawartą umową, kwotę 400 na użytkowanie gruntów pokrytych wodami,

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 6.900 zł za sporządzenie dokumentacji na odwodnienie drogi gminnej we wsi Saki oraz kwotę 10.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowę drogi gminnej Saki - Grabowiec

- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 5.941 zł na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych + składki ZUS,

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów remontu budynku w Kleszczelach ul. Nowa, kwotę 10.000 zł za wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach , 100 na opłatę za sporządzenie księgi wieczystej oraz 6.250 zł w ramach środków własnych na zakup 4 szt. kontenerów Kp 7,

- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 7.134 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika, składki ZUS, kwotę 8.292 zł na konserwację kserokopiarek oraz zakup regałów do archiwum zakładowego,

- w Dz. 750 rozdz. 75075 kwotę 300 na nagrodę dla uczennicy gimnazjum za pozostanie laureatem w wojewódzkim konkursie matematycznym w roku szkolnym 2014/2015,

- w Dz. 801 rozdz. 80146 kwotę 370 - uzupełnienie planu na dokształcanie nauczycieli,

- w Dz. 851 rozdz. 85195 § 6220 kwotę 60.000 zł dotacja dla SP ZOZ w Hajnówce na zakup aparatury i sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego,

- w Dz.851 rozdz.85154 kwotę 52.736 zł za realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach niewykorzystanych środków w 2014 r.,

- w Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych,

- - w Dz. 758 rozdz. 75814 kwotę 2.758 zł jako spłata długu za zmarłego spadkobiercę,

- w Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 5.650 zł na wypłatę stypendium dla uczniów w ramach środków własnych,

- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 66.635 zł na realizację zadań w ramach niewykorzystanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 r.,

- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 120.000 zł za rekultywację składowiska odpadów,

- w Dz. 900 rozdz. 90005 kwotę 10.000 zł na opracowanie programu niskoemisyjnego dla gminy Kleszczele,

- w Dz. 921 rozdz. 92109 kwota dotacji 19.680 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleszczelach na rozliczenie remontu świetlicy we wsi Dobrowoda i Policzna.

3. Zwiększono planu wydatków zadań własnych o kwotę 90.960 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 6.353 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach" w ramach dotacji ze środków unijnych,

- w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 54.739 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- w Dz. 852 rozdz. 85212 i rozdz. 85216 o kwotę 3.576 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z należnymi odsetkami,

- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 26.292 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej do charakterze socjalnym dla uczniów,

4. Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 8.188 zł w:

- Dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 7.998 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,

- w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 190 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

5. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.334 zł w:

- Dz. 801 rozdz. 81010 § 4210 o kwotę 1.979 zł w ramach zmniejszenia subwencji oświatowej na 2015 rok,

- w Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2.700 zł w ramach zmniejszenia planu dotacji na realizację rządowego programu dożywianie uczniów,

- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 5.655 zł na realizację zadania "Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach" w ramach dotacji ze środków unijnych, ponieważ po przeprowadzeniu procedury przetargowej zadanie to zostało wykonane za kwotę ogółem 31.553 zł. w tym środki w ramach dotacji 21.823 zł.

6. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 30.557 zł:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 6.627 zł na ułożenie kostki brukowej we wsi Kuraszewo w ramach funduszu sołeckiego,

- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 300 na zakup usług zdrowotnych pracowników interwencyjnych,

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 6 na zakup dziennika budowy na realizację zadania inwestycyjnego - remontu świetlicy we wsi Żuki oraz 6.000 zł na ubezpieczenie mienia gminnego,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.500 zł. na wykonanie łazienki w budynku OSP Kleszczele,

- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 51 na zakup regałów do archiwum zakładowego,

- w Dz. 801 rozdz. 80146 kwotę 1.851 zł na dokształcanie nauczycieli w ramach paragrafów,

- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 222 na wypłatę wynagrodzenia za szkolenie bhp i refundację rachunku na zakup okularów,

- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 5.000 zł za wykonanie przeglądu ekologicznego gminy Kleszczele,

- w Dz. 921 rozdz. 92109 kwotę 2.500 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej na remont świetlicy we wsi Gruzka oraz kwotę 1.500 zł wykonanie szaletu zewnętrznego przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego,

- w Dz. 921 rozdz. 92109 kwotę 1.500 wykonanie szaletu zewnętrznego przy świetlicy oraz zakup i ułożenie kostki polbrukowej na kwotę 2.500 zł w ramach funduszu sołeckiego,

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.557 zł:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 4.000 zł na wyrównanie drogi gruntowej we wsi Gruzka w ramach środków z funduszu sołeckiego,

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 6.627 zł na zakup kostki brukowej we wsi Kuraszewo w ramach funduszu sołeckiego,

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 4.000 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej do wsi Żuki w ramach funduszu sołeckiego,

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 6.000 zł. ze względu na niewykorzystane wydatki,

- w Dz. 801 rozdz. 80146 kwotę 1.851 zł na dokształcanie nauczycieli w ramach paragrafów,

- w Dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 222 na zakup materiałów- zmian dokonano zgodnie z otrzymanym pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach z dnia 18.03.2015 r.,

- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 7.857 zł na realizację zadania "Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach" w ramach środków własnych, ponieważ po przeprowadzeniu procedury przetargowej zadanie to zostało wykonane za kwotę ogółem 31.553 zł w tym środki własne 9.730 zł.

7. W załączniku Nr 3 w sprawie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.:

- wprowadzono zadanie "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki" na kwotę 34.440 zł,

- wprowadzono do zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródlana i Kolejowa" kwotę 14.900 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.261.964 zł,

- wprowadzono zadanie "Uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie zbiornika w Repczycach na kwotę 10.000 zł,

- wprowadzono zadanie "Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę targowicy w Kleszczelach" w kwocie 10.000 zł,

- wprowadzono zadanie "Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Saki - Grabowiec" w kwocie 10.000 zł,

- wprowadzono zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów" na kwotę 120.000 zł,

- wprowadzono zadanie "Zakup 4 szt. kontenerów Pk 7 " na kwotę ogółem 16.000 zł, w tym środki własne 6.250 zł. Planowana dotacja w kwocie 9.750 zł zostanie wprowadzona po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu PROW,

- wprowadzono zadanie "Wykonanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy we wsi Gruzka" na kwotę 2.500 zł w ramach funduszu sołeckiego,

8. W załączniku Nr 4 "Przychody i rozchody na 2015 rok" wprowadzono po stronie przychodów

kwotę 483.086 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu za 2014 rok.

9. W załączniku Nr 5 " Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu z 2015 r." wprowadzono:

- dotację w wysokości 60.000 zł dla SP ZOZ w Hajnówce na zakup aparatury i sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego w Kleszczelach,

- dotację w kwocie 19.680 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleszczelach na rozliczenie remontu świetlicy we wsi Dobrowoda i Policzna.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Szczerbowski

Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama