reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072,) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem6.231.629 zł.

a) bieżące w wysokości5.686.196 zł.

b) majątkowe w wysokości545.433 zł.

2. Plan wydatków ogółem6.437.453 zł.

a) bieżące w wysokości5.881.493 zł.

b) majątkowe w wysokości555.960 zł.

§ 4. 1. Dochody budżetu w wysokości 138.250 zł. pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 344.074 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 53.700zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 290.374zł.

§ 5. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 730.607zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 524.783zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. skreśla się § 8.

§ 7. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 11, który otrzymuje brzmienie "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 71.720zł., wydatki - 71.720zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 31 marca 2015 r.

ZMIANY DOCHODOW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 31 marca 2015 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 31 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 31 marca 2015 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 31 marca 2015 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015R.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 44zł. odsetki od czynszów; 75023 Urzędy gmin o kwotę 2.068zł.- dochody ze sprzedaży samochodu Tarpan-Honker; 75107 Wybory Prezydenta RP na podstawie pisma Nr DBŁ.3101-3-1/18/15 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku o dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na kwotę 7.733 zł.; 80104 Przedszkola na podstawie pisma Nr FB-II.3111.40.2015BB Wojewody Podlaskiego o dotacji
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. na kwotę 12.453zł.; 85295 Pozostała działalność na podstawie pism Nr FB-II.3111.33.2015BŁ i Nr FB-II.3111.41.2015 MA Wojewody Podlaskiego o dotacjach z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 176zł. oraz na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na kwotę 800zł.; 90002 Gospodarka odpadami - wpływ dotacji w kwocie 11.000zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suraż" zrealizowanego w 2014r.; 90095 Pozostała działaność o kwotę 10.000zł. zwrot za energię elektryczną na przepomopowni wody w Średzińskich przez Wodociągi Podlaskie.

Plan dochodów uległ zmniejszeniu w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.50.2015 o kwotę 94.645zł.- korekta ostatecznej kwoty subwencji na 2015r.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w rozdziałach: 75107 Wybory Prezydenta RP na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na kwotę 7.733zł.; 75405 Komendy Powiatowe Policji o kwotę 1.000zł. na dofinansowanie zakupu samochodu (w budżecie 2015r. przeznacza się łącznie 3.000zł. na w/w cel ); 80104 Przedszkola z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. na kwotę 12.453zł.; 85295 Pozostała działalność - zakup materiałów realizacja Karty Dużej Rodziny na kwotę 176zł. oraz na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na kwotę 800zł.; 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu o kwotę 23.370zł. z tego kwotę 10.900zł. przeznacza się na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Suraż ; 90015 Oświetlenie ulic o kwotę 8.900zł. na wynagrodzenie naliczone jednorazowo od uzyskanych oszczędności z opłat za energię elektryczną po roztrzygniętym przetargu; 90095 Pozostała działalność o kwotę 10.000zł. za energię elektryczną na przepomopownię wody w Średzińskich; 92195 Pozostała działalność w kulturze o kwotę 2.000zł. remont schodów.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu w dziale: 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 26.429zł. - odsetki od kredytów (6.477) oraz wygasło udzielone poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia "Cichy Zakątek Kowale"(19.952).

Dokonano przesunięć między rozdziałami, paragrafami wynikających z prawidłowej realizacji budżetu w 2015r.: 75023 Urzędy gmin ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (500zł.), 75412 Ochotnicze straże pożarne (55zł.), 80113 Dowożenie uczniów do szkół (50zł.), 90017 Zakłady gospodarki komunalnej (142zł.) na dodatkowe wynagrodzenie roczne; 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (1.000zł.) na zakup nagród dzieciom szkolnym biorącym udział w konkursie o temetyce uzależnień. W planie oświaty dokonano przesunięć w łącznej kwocie 32.239zł. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) jednostki samorządu terytorialnego do 31.03.2015 r. muszą dostosować uchwały budżetowe do nowych przepisów - tzn. wprowadzić nowy rozdział 80150. Dotyczy to wydatków na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W planie Pomocy społecznej dokonano przesunięć w łącznej kwocie 772zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania okresowe, koszty komornicze.

Deficyt budżetu pokryty został wolnymi środkami w kwocie 90.374zł. i wynosi po zmianach 344.074zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama