reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 15.2015 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 167 574 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6 000 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 173 574 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 17 674 140 zł z tego:

- dochody bieżące 14 450 163

- dochody majątkowe 3 223 977

2) Plan wydatków ogółem 17 076 460 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 802 168

- na wydatki majątkowe 5 274 292

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 15.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

1 032 289,00

108 205,00

1 140 494,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

64 923,00

64 923,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

64 923,00

64 923,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

0,00

43 282,00

43 282,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

43 282,00

43 282,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

50 219,00

50 219,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

50 219,00

50 219,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

50 219,00

50 219,00

Razem:

15 997 149,00

158 424,00

16 155 573,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

717,00

8 342,00

9 059,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

8 342,00

8 342,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

8 342,00

8 342,00

852

Pomoc społeczna

1 485 800,00

808,00

1 486 608,00

85295

Pozostała działalność

0,00

808,00

808,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

808,00

808,00

Razem:

1 509 417,00

9 150,00

1 518 567,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 15.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

135 551,00

0,00

135 551,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

131 551,00

0,00

131 551,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 000,00

- 1 000,00

17 000,00

801

Oświata i wychowanie

5 037 842,00

108 205,00

5 146 047,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

216 495,00

64 923,00

281 418,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

54 360,00

17 822,00

72 182,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

110 000,00

42 000,00

152 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 800,00

5 101,00

26 901,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

68 783,00

43 282,00

112 065,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

0,00

6 365,00

6 365,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

46 000,00

32 000,00

78 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 200,00

4 276,00

13 476,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 250,00

641,00

1 891,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

703 755,00

0,00

703 755,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 493,00

- 5 000,00

115 493,00

4300

Zakup usług pozostałych

52 000,00

5 000,00

57 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

12 555,00

50 219,00

62 774,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

12 555,00

50 219,00

62 774,00

3240

Stypendia dla uczniów

12 555,00

50 219,00

62 774,00

Razem:

15 399 469,00

158 424,00

15 557 893,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

717,00

8 342,00

9 059,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

8 342,00

8 342,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

600,00

600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

200,00

200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 200,00

3 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 000,00

2 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

342,00

342,00

852

Pomoc społeczna

1 485 800,00

808,00

1 486 608,00

85295

Pozostała działalność

0,00

808,00

808,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

600,00

600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

208,00

208,00

Razem:

1 509 417,00

9 150,00

1 518 567,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 marca 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr DSW-680-6/15 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, w dz. 751, rozdz. 75107 & 2010 w kwocie 8 342 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.41.2015 przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2015: w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85295 & 2010 - zwiększenie dotacji o kwotę 808 złotych, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.40.2015 przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2015: w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 85103 & 2030 - zwiększenie dotacji o kwotę 64 923 złote oraz rozdz. 85106 & 2030 - zwiększenie dotacji o kwotę 43 282 złote, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.24.2015 przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2015: w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 & 2013 - zwiększenie dotacji o kwotę 50 219 złotych, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W związku z otrzymanymi pismami dokonuje się zmian w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama