reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/50/2015 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 984 zł, zmniejsza się o kwotę 3 593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 865 999 zł, zmniejsza się o kwotę 24 262 oraz dokonuje się przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2015", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W uchwale Nr III/26/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr IV/37/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 786 963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały",

- § 5 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu ustala się na kwotę 2 255 266 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2013 i 2014, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych",

- § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 255 266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6".

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 63 016 081,00 zł,

- dochody bieżące - 54 099 393,00 zł,

- dochody majątkowe - 8 916 688,00 zł;

2) wydatki ogółem: 65 271 347,00 zł,

- wydatki bieżące - 52 389 891,00 zł,

- wydatki majątkowe - 12 881 456,00 zł;

3) deficyt roku 2015 w kwocie 2 255 266,00 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 2 255 266,00 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Franciszek Budrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/50/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/50/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/50/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/50/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/50/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/50/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia planu dochodów o kwotę 37 273 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 06 lutego 2015 r. Nr ST4.4750.14.2015.

W dz. 758 rozdz. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenia o kwotę 3 593 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 06 lutego 2015 r. Nr ST4.4750.14.2015.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3 711 zł dokonano w związku z wpływem z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych w 2014 r. środków budżetu państwa na realizację projektów: "Technikum w Suchowoli - nowa jakość w kształceniu zawodowym" i "Równe szanse lepszy start - projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli".


Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę 338 933 zł dokonuje się z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększenia w kwocie 20 640 zł dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Różanymstoku (kwota 17 493 zł) i Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Różanymstoku (kwota 3 147 zł).

W dz. 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwiększenia o kwotę 235 249 zł dokonano w związku z utworzeniem nowego rozdziału w Zespole Szkół w Sokółce (kwota 13 435 zł), Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 14 572 zł), Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (kwota 158 070 zł) i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (kwota 49 172 zł). Kwota pochodzi z przeniesienia).

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia w kwocie 200 000 zł dokonano z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Sokółce na sfinansowanie prac koncepcyjno - projektowych dotyczących budowy kompleksu: blok operacyjny - oddział intensywnej terapii - sterylizatornia.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 74 061 zł dokonano w związku z z wpływem z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych w 2014 r. środków budżetu państwa na realizację projektów: "Technikum w Suchowoli - nowa jakość w kształceniu zawodowym" i "Równe szanse lepszy start - projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli" w kwocie 3 711 zł, przyjęciem do wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w 2014 r. w kwocie 67 242 zł na realizację w/w projektów przez Zespół Szkół w Suchowoli oraz na realizację projektu "Profesjonaliści" przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce oraz zabezpieczeniem wkładu własnego w kwocie 3 108 zł.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę 1 000 000 zł dokonano: na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce oraz na termomodernizację zespołu budynków Ośrodka (kwota 800 000 zł).

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenia o kwotę 224 815 zł dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

W dz. 85421 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia o kwotę 7 550 zł dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

W dz. 854 rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększenia w kwocie 4 056 zł dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne nauczycieli (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 80146).

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia w kwocie 5 000 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (kwota pochodzi z przeniesienia)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama