reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Filipów

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 69.089 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 296.219 zł oraz zmniejsza o kwotę 227.130 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.370.075 zł:

- bieżące - 11.913.307 zł,

- majątkowe - 456.768 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 12.199.990 zł:

- bieżące - 10.878.944 zł,

- majątkowe - 1.321.046 zł.

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 170.085 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

61 600,00

61 600,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

61 600,00

61 600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

61 600,00

61 600,00

Razem:

10 466 646,00

61 600,00

10 528 246,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

790,00

6 847,00

7 637,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

6 847,00

6 847,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

6 847,00

6 847,00

852

Pomoc społeczna

1 810 850,00

642,00

1 811 492,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

450,00

150,00

600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

450,00

150,00

600,00

85295

Pozostała działalność

0,00

492,00

492,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

492,00

492,00

Razem:

1 834 340,00

7 489,00

1 841 829,00

Na ogólne dochody w wysokości 12.370.075 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11.913.307 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 456.768 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 50.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 51.768 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 173 571,00

0,00

1 173 571,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 073 571,00

0,00

1 073 571,00

4300

Zakup usług pozostałych

53 833,00

- 182,00

53 651,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

182,00

182,00

750

Administracja publiczna

1 762 975,00

0,00

1 762 975,00

75011

Urzędy wojewódzkie

32 605,00

3 374,00

35 979,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 993,00

1 781,00

4 774,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

500,00

1 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 277,00

1 093,00

2 370,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

76 000,00

197,00

76 197,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

197,00

197,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 348 683,00

- 10 499,00

1 338 184,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

812 540,00

- 2 233,00

810 307,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

68 644,00

- 8 471,00

60 173,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

205,00

205,00

75095

Pozostała działalność

296 687,00

6 928,00

303 615,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

6 928,00

6 928,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

168 006,00

0,00

168 006,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

168 006,00

0,00

168 006,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

16 000,00

- 1 077,00

14 923,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

826,00

1 326,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

251,00

251,00

801

Oświata i wychowanie

4 412 973,00

0,00

4 412 973,00

80101

Szkoły podstawowe

2 193 589,00

2 145,00

2 195 734,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

87 893,00

28 277,00

116 170,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

266 856,00

- 26 132,00

240 724,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

412 819,00

- 738,00

412 081,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 267,00

- 738,00

13 529,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

104 379,00

- 208,00

104 171,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 000,00

- 208,00

3 792,00

80110

Gimnazja

986 363,00

- 974,00

985 389,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

57 144,00

- 974,00

56 170,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

309 516,00

0,00

309 516,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

92 612,00

- 1 093,00

91 519,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 465,00

1 093,00

4 558,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

154 376,00

- 225,00

154 151,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 769,00

- 225,00

8 544,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

185 099,00

- 185 099,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

20 000,00

- 20 000,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

134 099,00

- 134 099,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 120,00

- 22 120,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 000,00

- 6 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 880,00

- 2 880,00

0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

185 099,00

185 099,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

20 000,00

20 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

133 099,00

133 099,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

22 120,00

22 120,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

6 000,00

6 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 000,00

1 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

2 880,00

2 880,00

851

Ochrona zdrowia

75 502,00

0,00

75 502,00

85195

Pozostała działalność

8 200,00

0,00

8 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

110,00

110,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 600,00

- 110,00

6 490,00

852

Pomoc społeczna

1 172 187,00

0,00

1 172 187,00

85295

Pozostała działalność

124 592,00

0,00

124 592,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

80,00

80,00

3110

Świadczenia społeczne

120 064,00

- 80,00

119 984,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

129 738,00

61 600,00

191 338,00

85401

Świetlice szkolne

129 738,00

0,00

129 738,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 232,00

- 77,00

7 155,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

514,00

77,00

591,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

61 600,00

61 600,00

3240

Stypendia dla uczniów

0,00

61 600,00

61 600,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

735 910,00

0,00

735 910,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

95 000,00

0,00

95 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

126,00

126,00

4300

Zakup usług pozostałych

55 000,00

- 126,00

54 874,00

Razem:

10 296 561,00

61 600,00

10 358 161,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

790,00

6 847,00

7 637,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0,00

6 847,00

6 847,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

6 347,00

6 347,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

500,00

500,00

852

Pomoc społeczna

1 810 850,00

642,00

1 811 492,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

450,00

150,00

600,00

3110

Świadczenia społeczne

441,00

147,00

588,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9,00

3,00

12,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

26 000,00

0,00

26 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 000,00

- 305,00

21 695,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

305,00

305,00

85295

Pozostała działalność

0,00

492,00

492,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

492,00

492,00

Razem:

1 834 340,00

7 489,00

1 841 829,00

Na ogólne wydatki w kwocie 12.199.990 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.878.944 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 7.620.688 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.298.652 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.322.036 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 363.963 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.634.735 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 171.558 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.321.046 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 137.696 zł.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są ze:

- przyznaniem dotacji na wypłate stypendiów socjalnych,

- przyznaniem dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,

- zwiększeniem dotacji na wypłate dodatku energetycznego,

- przyznaniem dotacji na obsługę karty dużej rodziny.

Ad zał. Nr 2. Zmiany w planie wydatków wynikają ze:

- zwiększenia planu wydatków do przynane dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama