reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/15 Rady Gminy Raczki

z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raczkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 11 ust. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Raczkach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/178/01 Rady Gminy Raczki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raczkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Ludwig


Załącznik do Uchwały Nr IV/24/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RACZKACH

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna Raczki, zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.);

3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Biblioteka jest gminną instytucją, której organizatorem jest Gmina Raczki.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej działaniom.

§ 3. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Raczki, a terenem jej działalności jest Gmina Raczki.

§ 4. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt.

§ 5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela:

1. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Cele i zadania Biblioteki

§ 6. Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy.

Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 7. 1. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) popularyzacja książek i czytelnictwa;

3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów ludziom niepełnosprawnym;

5) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

2. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Organizacja i zarządzanie Biblioteką

§ 8. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który zarządza działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt.

§ 9. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 10. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, określone w odrębnych przepisach.

2. Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określają odrębne przepisy.

§ 11. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez Organizatora.

§ 12. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 13. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany jej przez dyrektora.

Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 14. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych.

§ 15. Biblioteka finansowana jest z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem dotacji Organizatora.

§ 17. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

Postanowienia końcowe

§ 18. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama