reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Raczki

z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W ramach realizacji programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych Gmina Raczki będzie udzielać pomocy finansowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie stypendium Wójta Gminy Raczki za szczególne osiągnięcia w nauce.

2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w § 1 określa Regulamin przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Raczki za wyniki w nauce stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Ludwig


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Regulamin przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Raczki za wyniki w nauce
I. Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Raczki;

2) stypendium - należy przez to rozumieć stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane z budżetu Gminy Raczki;

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową i gimnazjum;

4) uczniu - należy przez to rozumieć zamieszkałego na terenie Gminy Raczki ucznia szkoły;

5) stypendyście - należy przez to rozumieć ucznia, któremu przyznano stypendium;

6) komisji - należy przez to rozumieć zespół ustanowiony i działający w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu.

§ 2. 1. Stypendium Wójta Gminy Raczki jest formą docenienia osiągnięć uczniów za wyniki w nauce.

2. Stypendia przyznawane są uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum za wysokie osiągnięcia w nauce uzyskane w roku poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium.

3. Stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 przyznaje się jednorazowo.

4. Obsługę organizacyjną Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci prowadzi pracownik ds. oświaty Urzędu Gminy Raczki.

II. Kryteria przyznawania stypendiów

§ 3. 1. Stypendium za osiągnięcia w nauce może być przyznane przez Wójta uczniowi, który spełnia następujące kryteria z zastrzeżeniem § 5.

1) w szkole podstawowej:

a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej - 5,1,

b) jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego lub tematycznego organizowanego na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim;

2) w gimnazjum:

a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej - 4,9,

b) jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego lub tematycznego organizowanego na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim.

2. Kryteria, o których mowa w § 3 winny być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów potwierdzonymi przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

§ 4. Warunkiem przyznania stypendium uczniowi jest kontynuowanie nauki w szkole.

§ 5. 1. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

2. Uczeń szkoły podstawowej może ubiegać się o przyznanie stypendium po ukończeniu klasy IV.

3. Uczeń gimnazjum może ubiegać się o przyznanie stypendium po ukończeniu klasy I.

§ 6. 1. Stypendia mogą być przyznane do wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy na ten cel w danym roku.

2. Zastrzega się możliwość ograniczenia liczby stypendiów, jeżeli liczba wniosków o ich przyznanie przekracza wartość środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przy przyznawaniu stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski z najwyższymi osiągnięciami.

III. Tryb wnioskowania o stypendia i opiniowania wniosków

§ 7. 1. Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza/uczęszczał uczeń.

2. Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 składa się na stanowisku pracy ds. oświaty Urzędu Gminy Raczki w terminie 3 dni od daty posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej danej szkoły na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia powiadomienia.

§ 8. 1. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie wskazanym w § 7 ust. 2;

2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę;

3) nieusunięcia braków formalnych określonych w § 7 ust. 3.

2. Wójt informuje wnioskodawcę na piśmie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

§ 9. W celu rozpatrzenia wniosków Wójt w drodze zarządzenia powołuje komisję oraz określa tryb jej działania.

§ 10. 1. Posiedzenie komisji odbywać się będzie 1 raz w roku, w terminie do 3 dni od wpływu wniosku o przyznanie stypendium do Urzędu Gminy.

2. Komisja sporządza protokół z przebiegu obrad.

3. Przewodniczący komisji niezwłocznie po zakończeniu obrad przedstawia Wójtowi listę rekomendowanych kandydatów do stypendium.

4. O przyznaniu stypendiów oraz ich wysokości decyduje Wójt. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

IV. Zasady przyznawania i wypłaty stypendiów

§ 11. Wypłata stypendiów dokonywana będzie do 30 czerwca danego roku na konto wskazane przez stypendystę, a w przypadku braku konta wypłata nastąpi w formie wypłaty gotówki w kasie Urzędu Gminy.

§ 12. Stypendyści, poza wypłatą stypendiów otrzymają okazjonalny list gratulacyjny.

§ 13. O przyznanych stypendiach informuje się dyrektorów szkół, w których uczą się lub uczyli się nagrodzeni uczniowie w terminie do dnia 31 lipca danego roku oraz podaje się informację poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raczkach.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama