reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, / oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r poz. 885, z późn. zm /, uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 164.533 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę292.332 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 292.332 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 16.634.943 zł z tego

- bieżące - 15.070.648 zł,

- majątkowe - 1.564.295 zł

- plan wydatków - 15.590.802 zł z tego:

- bieżące - 13.643.022 zł,

- majątkowe - 1.947.780 zł

§ 4. Ustala się załącznik przychodów i rozchodów na 2015r zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.044.141 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek..

§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2015 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

8 862 387,00

- 164 533,00

8 697 854,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 147 500,00

- 164 533,00

3 982 967,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 147 500,00

- 164 533,00

3 982 967,00

Razem:

15 015 976,00

- 164 533,00

14 851 443,00

Dochody majątkowe w kwocie 1.564.295 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 1.554.295 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku - 10.000 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.554.295 zł

Dochody bieżące w kwocie - 15.070.648zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.015.472 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2015 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

436 356,00

- 2 000,00

434 356,00

60016

Drogi publiczne gminne

423 356,00

- 2 000,00

421 356,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

91 000,00

- 2 000,00

89 000,00

710

Działalność usługowa

231 950,00

2 000,00

233 950,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

18 000,00

2 000,00

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

2 000,00

5 000,00

750

Administracja publiczna

3 016 403,00

- 2 000,00

3 014 403,00

75011

Urzędy wojewódzkie

101 321,00

- 2 000,00

99 321,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 600,00

- 2 000,00

600,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 705 448,00

0,00

2 705 448,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

2 932,00

- 340,00

2 592,00

4307

Zakup usług pozostałych

160 893,00

220,00

161 113,00

4417

Podróże służbowe krajowe

0,00

120,00

120,00

758

Różne rozliczenia

108 500,00

2 000,00

110 500,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

108 500,00

2 000,00

110 500,00

4810

Rezerwy

108 500,00

2 000,00

110 500,00

801

Oświata i wychowanie

5 433 710,00

0,00

5 433 710,00

80101

Szkoły podstawowe

3 195 158,00

- 201 649,00

2 993 509,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 529 178,00

- 164 080,00

1 365 098,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

299 131,00

- 33 404,00

265 727,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

42 835,00

- 4 165,00

38 670,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

129 542,00

- 2 200,00

127 342,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 200,00

100,00

2 300,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

2 100,00

2 100,00

80110

Gimnazja

1 315 222,00

- 86 093,00

1 229 129,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

826 400,00

- 71 245,00

755 155,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

161 752,00

- 13 006,00

148 746,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

23 175,00

- 1 842,00

21 333,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

0,00

24 365,00

24 365,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

20 000,00

20 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

3 800,00

3 800,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

565,00

565,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

263 377,00

263 377,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

215 325,00

215 325,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

42 610,00

42 610,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

5 442,00

5 442,00

852

Pomoc społeczna

883 636,00

0,00

883 636,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2 100,00

0,00

2 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

- 250,00

750,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

250,00

250,00

Razem:

13 806 408,00

0,00

13 806 408,00

Wydatki majątkowe w kwocie 1.947.780 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 1.689.524 zł

Wydatki bieżące w kwocie 13.643.022 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 1.058.861 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.496.773 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.366.591 zł,

- obsługa długu - 280.000 zł,

- dotacje - 707.722 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

212 276

1.

Kredyty

§ 952

0

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

212 276

Rozchody ogółem:

1 256 417

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 172 054

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

84 363

3.

Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 164.553 zł,

- wyodrębnienia w planach finansowych środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży - 287.745 zł,

- weryfikacji potrzeb w zakresie zakupu usług i materiałów na podstawie złożonych wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama