reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 81/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 15 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zwiększeniu wydatków o kowtę 300,00 zł,

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.257.170,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 18.552.117,00 zł

2) dochody majątkowe kwota 705.053,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.917.998,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.171.069,00 zł

2) wydatki majątkowe kwota 1.746.929,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 482 997,00

300,00

2 483 297,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

240,00

300,00

540,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

240,00

300,00

540,00

Razem:

2 512 671,00

300,00

2 512 971,00

DOCHODY OGÓŁEM

19 257 170,00

dochody bieżące

18 552 117,00

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

171 483,00

dochody majątkowe

705 053,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

305 053,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300 000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 482 997,00

300,00

2 483 297,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

240,00

300,00

540,00

3110

Świadczenia społeczne

240,00

300,00

540,00

Razem:

2 512 671,00

300,00

2 512 971,00

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

600

Transport i łączność

2 173 518,00

18 000,00

2 191 518,00

60095

Pozostała działalność

961 800,00

18 000,00

979 800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

511 000,00

18 000,00

529 000,00

758

Różne rozliczenia

61 000,00

- 18 000,00

43 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

61 000,00

- 18 000,00

43 000,00

4810

Rezerwy

61 000,00

- 18 000,00

43 000,00

Razem:

16 405 027,00

0,00

16 405 027,00

WYDATKI OGÓŁEM

18 917 998,00

w tym:

wydatki bieżące

17 171 069,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 044 475,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 320 706,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 723 769,00

2) Dotacje na zadania bieżące

206 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 419 878,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

197 140,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

303 000,00

wydatki majątkowe

1 746 929,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

1 701 429,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

468 248,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 300 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy w kwocie 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika GZK Wierzbowo.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama