Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072 ) oraz art. oraz art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14, art. 15, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości, a także zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Michałowie;

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Michałowa;

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Michałowo;

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518);

5) nieruchomości - rozumie się przez to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;

6) lokalu - rozumie się przez to lokal mieszkalny, o którym mowa w art.2 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.);

7) lokalu użytkowym - rozumie się przez to pomieszczenia przeznaczone przez wynajmującego lub wydzierżawiającego na cele inne niż mieszkalne, wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.

Rozdział 2.
Nabywanie nieruchomości

§ 2. 1. Burmistrz może nabywać nieruchomości w celu realizacji zadań związanych z rozwojem Gminy zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z nim urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych.

2. Burmistrz może nabywać nieruchomości, bez konieczności uzyskania zgody Rady Miejskiej na ich nabycie:

1) na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy;

2) na cele publiczne, uzasadniające wywłaszczenie;

3) na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy;

4) na potrzeby inwestycyjne Gminy;

5) w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy.

Rozdział 3.
Zbywanie nieruchomości

§ 3. Burmistrz przeznacza nieruchomości i lokale do zbycia o wartości przekraczającej 20 000 po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską, stosując tryb przetargowy albo bezprzetargowy z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z przepisów prawa.

Rozdział 4.
Zamiana nieruchomości

§ 4. Zamiany nieruchomości dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy, a w szczególności ze względu na:

1) zamierzenia inwestycyjne Gminy;

2) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych;

3) realizację innych celów publicznych.

Rozdział 5.
Wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości i lokali użytkowych

§ 5. Nieruchomości i lokale użytkowe mogą być wynajmowane lub wydzierżawiane za zgodą Burmistrza w drodze przetargu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony - z przeznaczeniem na:

1) cele nie związane z działalnością zarobkową w dziedzinie oświaty, kultury, opieki społecznej, ochrony środowiska, nauki, badań i rozwoju, jak również wychowania, sportu i turystyki;

2) potrzeby administracji rządowej i samorządowej;

3) działalność organizacji społeczno-zawodowych oraz grup producenckich;

4) organizacji harcerskich i kombatanckich;

5) działalność stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania własne Gmin;

6) cele prowadzonej działalności organizacji pożytku publicznego, opiekuńczej, organizacji przeprowadzających akcje charytatywne;

7) cele sakralne;

8) rzecz oferentów proponujących najkorzystniejsze warunki najmu lub dzierżawy w stosunku do nieruchomości i lokali użytkowych, na które nie wyłoniono strony umowy w dwukrotnym przetargu oraz najemców tych lokali i dzierżawców nieruchomości;

9) kontynuację działalności przez dotychczasowych najemców i dzierżawców, z którymi zawarte zostały umowy na lokale użytkowe;

10) dojścia i dojazdy do lokali oraz do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;

11) umieszczanie reklam;

12) realizację urządzeń infrastruktury technicznej i inne cele publiczne w rozumieniu ustawy;

13) czasowe zajęcie terenu w przypadku prowadzenie robót budowlanych i innych prac towarzyszących, dla których niezbędne jest czasowe władnie terenem;

14) gdy są przeznaczone na działalność zawodową lub gospodarczą, która spełnia takie funkcje zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców gminy w szczególności związanych z opieką zdrowotną, farmaceutyczną, usługami specjalistycznymi, działalnością kulturalną.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2006r. Nr 183, poz. 1723) zmianiona uchwałą Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2008r. Nr 64, poz. 582) i uchwałą Nr XXXI/286/09 z dnia 3 września 2009 roku (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2009r. Nr 192, poz. 2057).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe