Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/27/15 Rady Miasta Kolno

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia w mieście Kolno programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych "Kolneńska Karta Dużej Rodziny"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. l w związku z art. 7 ust. l pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. l0 o ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, ułatwieniu dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach, Rada Miasta Kolno przyjmuje niniejszą uchwałę:

§ 1. Niniejszy program ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej;

3) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych;

4) wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzanie katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie dużych rodzin;

5) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

6) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępu do usług z dziedziny kultury i sportu.

§ 2. Wprowadza się na terenie miasta Kolno od l czerwca 2015 r. program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym "Kolneńską Kartę Dużej Rodziny", zwany dalej Kartą.

§ 3. Na terenie miasta Kolno przyznaje się mieszkańcom miasta Kolno, którzy posiadają "Kartę Dużej Rodziny" wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych następujące uprawnienia:

1) prawo do zniżek na usługi organizowane przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu:

a) 25 % zniżki na zakup biletów jednorazowych i karnetów na basen,

b) 25 % zniżki na zakup biletów jednorazowych i karnetów na siłownię,

c) 25 % zniżki na zakup biletów jednorazowych na skałkę wspinaczkową,

d) 25 % zniżki na zakup biletów jednorazowych na odpłatne imprezy kulturalne i zajęcia dla dzieci i młodzieży,

2) prawo do częściowego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu miejskim, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

3) prawo do zniżek udzielanych przez inne jednostki i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które podpisały porozumienie o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie.

§ 4. 1. Uprawnienie do udziału w programie "Karta Dużej Rodziny" potwierdza posiadanie dokumentu identyfikującego członka rodziny wielodzietnej "Karty Dużej Rodziny", o której mowa w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz dokumentu przyznanego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1954).

2. Korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z legitymacją szkolną lub Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

3. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi i uprawnienia, użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.

§ 5. Środki niezbędne na realizację ulg i zniżek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2, zabezpiecza się w budżecie miasta Kolno.

§ 6. Koordynatorem realizacji programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. MOPS w Kolnie przestawia Radzie Miasta Kolno informację o realizacji uchwały za poprzedni rok do 31 marca następnego roku.

§ 7. Promocja działań określonych niniejszą uchwałą będzie realizowana poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, Urzędu Miasta Kolno oraz w lokalnych mediach.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe