Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/29/15 Rady Miasta Kolno

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie nadania nazw ulic

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miasta Kolno uchwala co następuje:

§ 1. Nowo powstałej drodze w mieście Kolno, oznaczonej na załączniku graficznym do uchwały, nadaje się nazwę ulica Żurawia (działka geodezyjna nr 1451/1, 2480/1, 2479).

§ 2. Koszty związane z nadaniem nazw ulic pokryte zostaną z budżetu Miasta Kolno.

§ 3. Traci moc uchwała III/24/15 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 595).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach


Załącznik do Uchwały Nr IV/29/15
Rady Miasta Kolno
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Mapa graficzna miasta Kolno

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe