Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/44/15 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w statucie Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2, 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2013r, poz. 885) Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/84/11 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 grudnia 2011 roku, wprowadza się zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: "Centrum działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 163),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 332),

6. ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 roku Nr 53, poz. 532),

7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

8. niniejszego statutu."

2) § 7 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem,";

3) § 8, ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,";

4) w § 12 ust. 3

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a: " 3a) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,"

b) po pkt 14 dodaje się pkt 14a:" 14a) zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,"

5) § 12, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

W Centrum istnieje Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wyszczególnione w ust. 3.";

6) w §12 dodaje się ust. 5 - w brzmieniu:

Centrum realizuje zadania powiatu własne, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w szczególności:

1. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,

2. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze lub zakłady rehabilitacji leczniczej, które przebywały w ww zakładach na podstawie postanowienia sądowego,

3. finansowanie przez powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka:

a) pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze lub zakłady rehabilitacji leczniczej, które przebywały w ww zakładach na podstawie postanowienia sądowego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe