Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/45/15 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany statutu SP ZOZ w Siemiatyczach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r poz.595, poz. 645, z 2014r poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r poz. 217 z 2014r poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491, poz. 1626) oraz Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XI/109/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 maja 2012r w sprawie zmiany statutu SP ZOZ w Siemiatyczach, zmienionym Uchwałą Nr XIX/182/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 20 września 2013r w sprawie zmiany statutu SP ZOZ w Siemiatyczach wprowadza się następującą zmianę: W § 12 ust.1 pkt 1 Rozdziału IV "Organy i struktura organizacyjna dodaje się literę e) w brzmieniu:

Laboratorium Diagnostyczne".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe